Menu Zamknij

Zwyczajne walne zgromadzenie w spółce publicznej

Nieuchronnie zbliża się termin zatwierdzania sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, co też rodzi konieczność zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia winno być przede wszystkim: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia należy uczynić również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki lub dyskusję o tym sprawozdaniu. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, a także inne sprawy, w zależności od potrzeb spółki.

Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie.

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w formie tzw. raportów bieżących kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych). Co istotne, aby ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej można było uznać za dokonane, spółka musi zastosować łącznie ogłoszenie na stronie internetowej spółki i ogłoszenie w formie raportu bieżącego.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych precyzują, jakie elementy obligatoryjnie winny zostać zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej. Ogłoszenie to musi zatem zawierać: datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu; dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Ponadto, spółka publiczna zobowiązana jest zamieścić na swojej stronie internetowej w dniu zwołania walnego zgromadzenia: informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów; dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu; projekty uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. Wszystkie te informacje i dokumenty powinny być dostępne na stronie internetowej spółki przez cały czas aż do dnia odbycia się walnego zgromadzenia.

Zasadą jest, że walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. Statut może zawierać odmienne postanowienia dotyczące miejsca zwołania walnego zgromadzenia, jednakże zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tj. na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej wyłącznie wtedy, kiedy ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego zostało zarejestrowane na rynku papierów wartościowych przed dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin sporządzony przez radę nadzorczą. Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Akcjonariusz spółki publicznej może również oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Spółka publiczna obowiązana jest udostępniać na swojej stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu. Głos oddany w inny sposób aniżeli na formularzu jest nieważny. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.