Menu Zamknij

Zróżnicowana kwota rekompensaty w zależność od wysokości dochodzonego świadczenia obowiązująca od 1 stycznia 2020 r

Roszczenie o stałą kwotę rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, a zróżnicowana kwota rekompensaty w zależność od wysokości dochodzonego świadczenia obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (nazwa ustawy została zmieniona na podstawie art. 10 pkt. 2, ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych) – Wierzycielowi przyznane było uprawnienie, aby mógł dochodzić stałej kwoty pieniężnej, która stanowiła rekompensatę kosztów odzyskiwania należności. Wierzyciel na tej podstawie posiadał uprawnienie, aby uzyskać od dłużnika stałą kwotę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, które ten musiał ponieść w związku z nieterminowym wykonaniem zobowiązania przez Dłużnika. Jednocześnie kwota stałej rekompensaty nie mogła być mniejsza niż 40 euro.

Jednakże z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przytoczonego powyżej artykułu 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i wprowadziła zróżnicowanie wysokości kwoty rekompensaty przysługującej Wierzycielowi- w zależności od wysokości dochodzonej kwoty. Zmiana, która weszła w życie wprowadziła 3 nowe zakresy i zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ust. 1 ww. ustawy:
„ Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.”

Równowartość rekompensaty, o której mowa powyżej oblicza się przy pomocy średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne.

Natomiast jak nowe przepisy mają się do należności, które stały się jeszcze wymagalne przed wejściem w życie nowelizacji- czyli do 31.12.2019 r.?

W tym miejscu należy przywołać przepisy przejściowe wprowadzające omawianą nowelizacją, zgodnie z którymi nowe brzmienie przepisu będzie mieć zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Zatem w sytuacji dochodzenia należności np. z faktury VAT, która stała się wymagalna przed 31.12.2019 r. – możliwe jest dochodzenie jedynie kwoty 40 euro. Natomiast wobec transakcji, które stały się wymagalne po 01.01.2020 r., będą mieć zastosowanie nowe przepisy i wprowadzone 3 zakresy kwot.