Menu Zamknij

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym z dnia 14 maja 2020 r

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została ogłoszona w dniu 15 maja 2020r., a większość zawartych w niej regulacji weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Wyżej wskazany akt prawny, wprowadził także sporo zmian dotyczących ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W tym zakresie, nowe przepisy przewidujące dodatkowe obowiązki operatorów jak i szereg uprawnień dla klientów, weszły w życie dopiero od dnia 21 grudnia 2020r. Omawiana nowelizacja stanowi pierwszy krok w drodze do wdrożenia unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Zdalne wypowiedzenie

Istotna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości rozwiązania, jak również odstąpienia albo wypowiedzenia umowy zawartej z dostawcą usług również w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem wiadomości email). Rozwiązanie takie przewidziane zostało w sytuacji, gdy dostawca usług dopuszcza możliwość zawarcia umowy właśnie w formie dokumentowej. Po złożeniu przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej, dostawca usług ma obowiązek niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, powiadomić abonenta o otrzymaniu tego oświadczenia, wysyłając wiadomość SMS lub dzwoniąc na podany przez abonenta numer telefonu. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że opisywana zmiana ma na celu przede wszystkim umożliwienia abonentom rozwiązywania umowy bez konieczności wychodzenia z domu (np. w celu wysłania wypowiedzenia przesyłką pocztową).

Automatyczne przedłużenie umowy

Nowe przepisy przewidują, że w przypadku automatycznego przedłużenia umowy o świadczenie usług, dostawca ma obowiązek poinformować abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Co więcej, jeżeli umowa zawarta na czas określony została automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, abonent zachowuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia, abonent poniesie jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Celem regulacji jest umożliwienie abonentowi świadomego podjęcia decyzji, czy nadal chce korzystać z usług dotychczasowego dostawcy.

Możliwość kontroli wykorzystanych usług

Od dnia 21 grudnia 2020r., abonenci mają możliwość monitorowania zużycia usług, bowiem dostawcy usług obowiązani są do zapewnienia klientom możliwości korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz powiadomienia klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego. Abonenci zyskali więc realną możliwość kontroli korzystania z poszczególnych usług np. pakietów internetowych.

Ciągłość usług internetowych

Nowelizacja przewiduje zachowanie ciągłości usług związanych z dostępem do Internetu, w przypadku zmiany dostawcy tych usług. Abonent zmieniający dostawcę, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca usługi ma obowiązek aktywować tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Z kolei dotychczasowy dostawca musi świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z abonentem terminu aktywacji tej usługi.

Ponadto, jeżeli dotychczasowy dostawca usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany był z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, po rozwiązaniu umowy abonent ma prawo do bezpłatnego korzystania z tej poczty przez okres 12 miesięcy.

Odszkodowanie

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy, abonent może żądać jednorazowego odszkodowanie od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. Odpowiednio, jeżeli do zmiany dostawcy usługi nie doszło z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy usług, odszkodowanie zapłaci dostawca dotychczasowy.

Przeniesienie numeru

Zgodnie z nowymi przepisami, abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Nowelizacja przewiduje, że abonent może zrzec się tego prawa. Oznacza to, że w przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu numeru do innej sieci, abonent będzie miał na to więcej czasu, co zdecydowanie stanowi zmianę na lepsze.

Kara administracyjna

Omawiana nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego przewiduje również, że uniemożliwienie abonentom korzystania z prawa do zachowania ciągłości świadczenia usług internetowych w przypadku zmiany dostawcy usługi, grozi nałożeniem na dostawcę usług kary pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes UKE w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.