Menu Zamknij

Zmiany w Kodeksie pracy. Większe kary dla pracodawców zatrudniających bez umowy pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy. Większe kary dla pracodawców zatrudniających bez umowy pracowników, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz pracodawców zatajających wysokość wynagrodzenia takich pracowników.

Od dnia 1 grudnia 2020 r. pracodawcy zatrudniający bez umowy pracowników, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz pracodawcy zatajający rzeczywistą wysokość wynagrodzenia takich pracowników będą musieli liczyć się ze zwiększoną odpowiedzialnością finansową. Dnia 1 grudnia 2020 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, dające możliwość ukarania takiego pracodawcy grzywną w kwocie sięgającej nawet 45 000 złotych. Nowe przepisy mają zniechęcić pracodawców do ewentualnej „współpracy” z pracownikami, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a którzy chcą uniknąć odpowiedzialności z tego tytułu.

Stosownie do treści art. 281 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczaniem go do pracy, podlega karze grzywny od 1 000 złotych do 30 000 złotych. Jeżeli jednak tym pracownikiem jest osoba, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1 500 złotych do 45 000 złotych (art. 281 § 2 Kodeksu pracy).

Nadto, osoba wbrew obowiązkowi wypłacająca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, podlega karze grzywny od 1500 złotych do 45 000 złotych (art. 282 § 3 Kodeksu pracy).

Przepisy ustawy w nowym brzmieniu stosuje się do pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu, która po dniu 30 listopada 2020 r. zatrudnia bez umowy pracownika, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub zataja rzeczywistą wysokość wynagrodzenia takiego pracownika.