Menu Zamknij

Zmiana terminu dotyczącego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zmiana terminu dotyczącego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

W związku z zaistniała sytuacją związana z COVID-19 Ministerstwo Finansów, które odpowiada za Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zapowiedało, iż zostanie wydłużony termin na złożenie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie CRBR) przez podmioty, które były zobowiązane zrobić to do dnia 13 kwietnia 2020 r. Termin ten zgodnie z zmianą tzw. Ustawy „antykryzysowej” został wydłużony do dnia 13 lipca 2020 r.

Powyższa zmiana terminu wynika ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 31 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. tzw. „ tarczy Antykryzysowej” została zmieniona treść  przepisu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ustalającego termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tj. zostaje on wydłużony z 6 miesięcy na 9 miesięcy. Tym samym termin na złożenie zgłoszenia do CRBR zostaje wydłużony o 3 miesiące i będzie upływał w dniu 13 lipca 2020 r.

  

Zmiany w zakresie terminu na złożenie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wydaje się o tyle niezbędny, iż pomimo że zgłoszenia składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to niestety nie można nie mieć na względzie iż ustalenie pewnych informacji, które są niezbędne do zgłoszenia będą dla pewnych podmiotów niemożliwe. Utrudniona może okazać się chociażby ze względu na panująca epidemię – sposobność uzyskania podpisu elektronicznego, który jest potrzebny aby złożyć zgłoszenie w CRBR. Z racji problemów jakie nastręcza panująca epidemia Ministerstwo podjęło zatem stosowne kroki w celu wydłużenia wspomnianego terminu.

Pytania i odpowiedzi czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jakie podmioty podlegają obowiązkowi wpisania oraz kto w imieniu ww. podmiotów powinien dokonać zgłoszenia oraz jak wygląda procedura ? 

  1. Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów ?

Zgodnie z art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  jest systemem teleinformatycznym, organem który jest właściwy w sprawach ww. rejestru jest minister do spraw finansów publicznych. Rejestr znajduje się pod adresem strony internetowe podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenie jest składne w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  1. Jakie przepisy regulują działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów ?

Polska ustawa, która implementowała przepisy unijne to ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy regulujące wdrożenie i funkcjonowanie Centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych w szczególności zostały uregulowane w rozdziale 6 pod tytułem Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

1) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (Dz.U. 2018 poz. 968);

3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz.U. 2018 poz. 965).

  1. Jakie podmioty zobowiązane są do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów ?

Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zostały wskazane w art. 58:

1) spółki jawne;

2)spółki komandytowe;

3)spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

4a)  proste spółki akcyjne ( od dnia 1 marca 2021 r.)

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

  1. Kto w imieniu podmiotu zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia ?

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może dokonać zgodnie z art. 61 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

Zgłoszenie dokonuje się nieodpłatnie za pośrednictwem specjalnej platformy i składane jest w formie dokumentu elektronicznego, który będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz powinno zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.