Menu Zamknij

Zbiorowe prawo pracy

Informacje wstępne

Przedmiotem zbiorowego prawa pracy jest:

 • prawna regulacji działalności związków zawodowych,
 • uprawnienia załogi zakładu pracy,
 • prawna regulacja działalności organizacji pracodawców,
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych oraz
 • tworzenie norm autonomicznego prawa pracy.

Podmiotami zbiorowego prawa pracy są:

 • związki zawodowe,
 • załoga zakładu pracy,
 • pracodawca oraz
 • organizacje pracodawców.

 

Moduł zbiorowego prawa pracy z oferty współpracy gospodarczej (Compliance) skierowany jest przede wszystkim do pracodawcy jako docelowego klienta Kancelarii.

Korzyści ze współpracy z Kancelarią w ramach oferty Compliance

Stosunki, jakie zachodzą między pracodawcami i ich organizacjami a związkami zawodowymi oraz pracodawcą a załogą zakładu pracy i reprezentującymi ją organizacjami odgrywają istotną rolę w kształtowaniu pozycji i sytuacji prawnej pracowników oraz sprzyjają ochronie ich praw i interesów.

Zbiorowe prawo pracy reguluje uprawnienia pracowników m.in. daje im prawo do powoływania organów, które strzegą uprawnień pracowniczych, tj. społeczne inspekcje pracy i komisja pojednawcza. Ustala również formę rozwiązywania sporów zbiorowych oraz wskazuje na dopuszczalne środki nacisku na pracodawców w celu uwzględnienia żądań pracowników.

Wobec powyższego pracodawca powinien mieć świadomość praw swoich pracowników oraz znać legalno – prawne środki, którymi mogą się posługiwać. W ramach naszej oferty gwarantujemy:

 • doradztwo w zakresie zawierania, wykonywania i wypowiadania układów zbiorowych i innych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikami,
 • wdrożenie rozwiązań zgodnych z interesem pracodawcy,
 • audyt wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy,
 • wsparcie merytoryczne pracodawcy podczas sporu zbiorowego,
 • negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • przygotowanie opinii prawnych w aspekcie konkretnego problemu.

Kary za nieprzestrzeganie praw pracowniczych

Działania pracodawcy, który nie przestrzega praw pracowników może zostać zakwalifikowanych jako wykroczenie, a nawet przestępstwo. W konsekwencji grożą mu sankcje wynikające nie tylko z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i innych ustaw, ale także z Kodeksu karnego. Pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1.000 do aż 30.000 zł, karą ograniczenia wolności a nawet karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat.