Menu Zamknij

Wynagradzanie prokurentów w spółkach handlowych

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do zakresu obowiązków prokurenta należy zazwyczaj szereg czynności związanych z funkcjonowaniem spółki. Nie powinno zatem dziwić twierdzenie, że prokurentów należy odpowiednio wynagradzać. Niniejszy artykuł omawia pokrótce zasady wynagradzania prokurentów w spółkach handlowych.

Po pierwsze, prokurent może być zatrudniony w spółce na umowę o pracę i nie prowadzić działalności gospodarczej. Dodatkowo, zarząd może podjąć uchwałę określającą zakres obowiązków i dodatkowe wynagrodzenie prokurenta. W takim wypadku prokurent otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a spółka będzie musiała uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne prokurenta. Dodatkowe wynagrodzenie prokurent otrzymywać będzie na podstawie wspomnianej uchwały zarządu, przy czym sama prokura nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym.

Prokurent może również pozostawać zatrudniony w spółce na umowę o pracę i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie, a dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą. W takim wypadku zasady wynagradzania pozostają niezmienione.

Spółka może również zdecydować o podpisaniu z prokurentem kontraktu menedżerskiego. Kontrakt menedżerski można zawrzeć zarówno z prokurentem nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i z prokurentem, który taką działalność prowadzi. Kontrakt menedżerski może stanowić wyłączną podstawę określającą zakres obowiązków i zasady wynagradzania prokurenta w spółce, ale może być również zawarty z prokurentem, który jest w spółce zatrudniony na umowę o pracę. Należy przy tym mieć na uwadze, że jeżeli z tytułu umowy o pracę prokurent – manager osiągać będzie wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, to z tytułu kontaktu menedżerskiego spółka winna opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Jeżeli prokurent – manager takiego wynagrodzenia nie osiąga, to spółka winna uiszczać również składkę emerytalną, rentową i wypadkową.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do tych prokurentów zatrudnionych w spółce na podstawie kontraktu menedżerskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W takim wypadku zachodzi bowiem zbieg tytułów do ubezpieczenia. Jeśli podstawa wymiaru składek z kontraktu menedżerskiego będzie wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, prokurent –manager winien wybrać, z którego tytułu będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: z prowadzonej działalności czy z kontraktu menedżerskiego.