Menu Zamknij

Ustawa o doręczeniach elektronicznych podpisana

W dniu 27 listopada 2020r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Z treści uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jej celem jest ułatwienie i usprawnienie kontaktu między podmiotami publicznymi, a podmiotami niepublicznymi, poprzez zapewnienie możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie wykorzystywany do korespondencji ze wszystkimi podmiotami korzystającymi z usługi, umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca, a także poprzez skrócenie czasu potrzebnego na doręczenia.

Przepisy będą miały zastosowanie do doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, a także w relacji podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Podmioty publiczne będą miały obowiązek korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w kontaktach między sobą, ale także z podmiotami niepublicznymi, które posiadają adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do urzędowej bazy. Oprócz podmiotów publicznych, również podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG oraz KRSbędą musiały posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego obowiązek doręczania korespondencji na podany adres.Doręczenie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie wywierać skutek prawny równoważny do tradycyjnego doręczenia korespondencji.

Oprócz usługi doręczenia elektronicznego, ustawa przewiduje wprowadzenie publicznej usługi hybrydowej, która zapewni podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej nie są jeszcze gotowe. Dla takich osób przewidziano możliwość odbierania korespondencji w postaci papierowej. Korespondencja będzie przesyłana w formie elektronicznej, a następnie za pomocą zautomatyzowanej linii wydruków, pakowania i kopertowania nastąpi jej przekształcenie w korespondencję papierową.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza również nowy rejestr – bazę adresów elektronicznych, w której będą ujawniane adresy doręczeń elektronicznych wszystkich podmiotów korzystających z tego rozwiązania. Zadanie prowadzenia i zabezpieczenia bazy adresów elektronicznych będzie realizowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawaco do zasady wchodzi w życie 1 lipca 2021 roku, jednak przewidziano w niej szereg przepisów przejściowych sięgających nawet roku 2029r. Organy administracji rządowej będą zobowiązane do stosowania doręczeń elektronicznych od 1 października 2021 r., a organy samorządowe nowe rozwiązanie wprowadzić musząod 1 stycznia 2024 r. Pozostałe podmioty publiczne będą stosowały nowe rozwiązania od dnia 1 stycznia 2025r. Dla sądów i trybunałów, komorników, prokuratury oraz organów ścigania i Służby Więziennej, ustawodawca przewidział termin 1 października 2019r.

Profesjonalni pełnomocnicy oraz przedsiębiorcy wpisani do KRS będą musieli posiadać adres doręczeń elektronicznych od 1 października 2021 r., zaś wpisani do CEIDG – od 1 października 2026 r.

Do świadczenia publicznej usługi doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej obowiązany będzie operator wyznaczony, który wybierany będzie w drodze konkursu. Operator będzie ponosił odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. W okresie do dnia 31 grudnia 2025 r., obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z ustawy powierzone zostały Poczcie Polskiej.