Menu Zamknij

Tarcza finansowa PFR dla dużych przedsiębiorstw

COVID-19 i wprowadzenie na terytorium RP najpierw stanu zagrożenia epidemiologicznego, a później stanu epidemii spowodowała u wszystkich przedsiębiorców konieczność sprostania nie lada wyzwaniom w celu utrzymania swoich firm. Wciąż panująca epidemia sprawia, że działalność podmiotów profesjonalnych napotyka na znaczne i niecodzienne utrudnienia niezależnie od ich wielkości czy też przedmiotu działalności. Z jednej strony bowiem wprowadza się regulacje prawne dość kategorycznie i odgórnie wstrzymujące dotychczasowy swobodny sposób prowadzenie działalności poprzez nałożenie ograniczenia w choćby działalności transportowej, handlu detalicznym czy działalności restauracji oraz hoteli, z drugiej nie mniej ważnej- pojawiają się utrudnienia wynikające z samej sytuacji faktycznej spowodowanej przez COVID-19. Są to trudności aprowizacyjne, szok pobytu i podaży, ale i obawa o zdrowie przy jednoczesnej konieczność organizacji pracy w sposób jak najbardziej minimalizujący ryzyko zakażeń u danego przedsiębiorcy przy utrzymaniu największej wydajności pracowników. Wiele firm z dnia na dzień znalazło się zatem w drastycznej sytuacji biznesowej i ekonomicznej, z przyczyn niezależnych i niezawinionych od nich.

W związku ze skutkami pandemii wirusa SARS-Cov-2 dla gospodarki Polski powstała luka finansowa w sektorze przedsiębiorstw szacowana przez polski Fundusz Rozwoju na około 219.500.000.000 zł, tj. 10% PKB, w tym 102.700.000.000 tylko w sektorze dużych przedsiębiorstw.

Brak możliwości prowadzenia działalności zarobkowej na skutek COVID-19 nie spowodował jednak odciążenia dużych przedsiębiorstw od konieczności regulowania choćby zobowiązań o charakterze publicznym. Rząd wprowadził środki pomocowe w tzw. tarczy antykryzysowej, jednak pomoc ta nie została skierowana do wszystkich podmiotów- najlepiej widać to na przykładzie możliwości objęcia zwolnieniem z opłacenia składek ZUS. Ustawodawca nie wprowadził początkowo pomocy dla dużych przedsiębiorstw tłumacząc, iż podmioty te są samowystarczalne. Nie wynika to jednak ani z logiki, doświadczenia życiowego, jak i uregulowań prawnych. Skoro bowiem sytuacja tych przedsiębiorców jest regulowana tymi samymi przepisami jak i chociaż małych przedsiębiorstw, przedsiębiorcy Ci też są pracodawcami to wykluczanie ich nawet z możliwości wnioskowania o pomoc zdaje się co najmniej kontrowersyjna, zwłaszcza że podstawowym interesem ekonomicznym RP jest zapewnienie stabilności przedsiębiorstw i gospodarki, jak i bezpieczeństwa i dobrobytu jej obywateli.

Luka Finansowa w sektorze dużych przedsiębiorstw wywoła znaczące negatywne konsekwencje dla stabilności gospodarki w Polsce, dlatego jednym z celów rządowego pakietu szeregu ustaw, łącznie tworzących tarczę antykryzysową jest jej likwidacja poprzez m.in. program gwarancji de minimis oraz program gwarancji płynnościowych BGK oraz rozwiązania ochrony rynku pracy związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników, czy zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia społeczne dla firm. W związku ze stałym pogarszaniem się warunków gospodarczych w krajach Unii Europejskiej, w tym też i w Polsce, niezbędne było podjęcie dalszych działań wspierających finansowo sektor dużych przedsiębiorstw, które mają istotny udział w zatrudnieniu. Złotym środkiem tej niełatwej sytuacji miała być wprowadzona tarcza finansowa PFR, która z uwagi na wielkość przeznaczonych na nią środków w niektórych przypadkach może stanowić o dalszym istnieniu dużego przedsiębiorstwa. Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało aktualnie 279 431 firm, na konta których za pośrednictwem banków wypłacono 51,7 mld zł. 09 czerwca 2020 r. PFR wreszcie rozpoczął wdrażanie tarczy finansowej dedykowanej dla dużych firm, uregulowanej odmiennie niż tarcza finansowa PFR przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc zastrzeżona dla dużych polskich przedsiębiorstw jest niezbędna, te nie posiadają zazwyczaj– w przeciwieństwie do tych z siedzibą w bogatszych krajach Unii Europejskiej – istotnego kapitału i buforów finansowych, co skutkuje zagrożeniem utraty ich płynności finansowej nawet w bardzo krótkim okresie. Z tego też powodu tarcza finansowa stanowi w założeniu istotny komponent pomocy bezzwrotnej oraz ma być wdrożona niezwłocznie i w znaczącej skali, adekwatnej do szacowanej utraty dochodów przedsiębiorstw na skutek COVID-19. Tarcza finansowa PFR finansuje duże przedsiębiorstwa indywidualnie i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe oraz inwestycje. Każde jednak uregulowane odmiennie i obwarowane szczególnymi wymogami. Jak można wyczytać w opracowanych materiałach rządowych „dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR będzie mógł sprawnie i efektywnie udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju”. Pomoc z założenia idealna, gdyby nie ograniczenia o które można ustalić po wnikliwej lekturze Regulaminu.

Tarcza finansowa skierowana dla dużych firm opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;

Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7.5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczają możliwość skorzystania z kilku form finansowania z zastrzeżeniem jednak, że łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE. Nie jest on zatem przeznaczony do wszystkich przedsiębiorstw, a wyłącznie tych spełniające poniższe przesłanki:
zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
zatrudniają powyżej 150 pracowników- czyli należą do sektora MŚP (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł oraz (i) których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19. Te przedsiębiorstwa mogą jednak wnioskować o pomoc jeśli najpierw wyczerpały możliwość otrzymania finansowania z programu rządowego tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju MŚP i to łącznie ze ścieżką odwoławczą.

Konieczne przy tym jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Nadto, beneficjentem Programu może być przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tarczy finansowejj PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Co istotne również przedsiębiorstwo wnioskujące o subwencje musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”, a firma nie prowadziła działalności w zakresie uregulowanym w § 3 ust. 3 lit. c Regulaminu – tutaj dodatkowo pojawia się wyłączenie dotyczące deweloperów.

Obawę, albo przynajmniej chwilę zawahania u dużych przedsiębiorstw przed skorzystaniem z tej formy pomocy budzi jeszcze jedna kwestia, która nie jest powszechnie notyfikowana, a może mieć naczelne znaczenie nie tylko przy kwalifikacji podmiotu do utrzymania subwencji, ale i konieczność przejścia pozytywnie procesu badania due diligence, w tym w szczególności procedury dokonania identyfikacji Przedsiębiorcy. Jak wynika z analizy procedur składania wniosku do tarczy finansowej PFR dotyczącej przedsiębiorstw MŚP popełnienie bowiem błędu w przypadku określenia statusu firmy nie było zbyt trudne. Po pierwsze – PFR początkowo opublikowała poradnik, w którym zamieściła definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. 28.04.2020 r. jednak, kiedy nabór wniosków już ruszył, na stronie PFR znajdowała się już całkiem inna definicja (wynikająca z Regulaminu). Dodatkowo PFR (ze względu na notyfikację Komisji Europejskiej z dnia 27.04.) zmieniła zdanie co do tego, czy określanie statusu firmy powinno następować wyłącznie w oparciu o status przedsiębiorcy wnioskującego, czy też konieczna jest dodatkowa weryfikacja ewentualnych powiązań np. w grupach kapitałowych. Ta druga wersja pojawiła się ostatecznie w regulaminie z 28 kwietnia i obowiązuje do dziś. Regulamin tarczy finansowej wskazuje zatem, iż przy badaniu wielkości przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze przepisy unijne. Mając wobec tego na uwadze treść Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r., dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, t. 124, s. 36) oraz treść orzecznictwa, gdzie wskazuje się, iż w odpowiednich przypadkach w celu zapewnienia, że wsparcie otrzymają tylko przedsiębiorstwa, które naprawdę potrzebują przywilejów zarezerwowanych dla MŚP, badając status przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę rzeczywistą pozycję ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego potencjał gospodarczy tj. uwzględnić czy jest ono niezależne oraz czy nie należy przypadkiem do grupy powiązanej gospodarczo i organizacyjne, choćby nieformalnie. Należy wziąć także pod uwagę związki między przedsiębiorcami za sprawą osób fizycznych (w szczególności członków rodziny). Za istnieniem ww. powiązań mogą przemawiać np. wspólna klientela, brak wyodrębnienia finansowego, wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu, wspólny sposób prowadzenia przedsiębiorstwa, korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji, bycie zleceniodawcą/ zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości, relacje pomiędzy kierownictwem, posługiwanie się wspólnymi pracownikami, relacje rodzinne. Okoliczność zbadania wszelkich powiązań pod kątem due dilligence jest o tyle naczelna, iż może albo zakwalifikować przedsiębiorstwo do pomocy, albo je zdecydowanie z wyeliminować już na starcie.

Dalej zauważyć należy, że niektóre aspekty Programu mają charakter uznaniowy lub ocenny, a zatem odpowiednia decyzja będzie podejmowana przez Polski Fundusz Rozwoju, lub podmiot, za pośrednictwem którego Polski Fundusz Rozwoju realizuje Program, na tzw. Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości, Powoduje to, iż przedsiębiorstwo może nie być przygotowane na spełnienie wymogów wcześniej nieznanych, zwłaszcza iż zakres Zasady Racjonalnej Uznaniowości jest ukształtowany w Programie dość arbitralnie i nieskrępowanie.

Odmienna jest także sama procedura składania wniosku do Programu. W odróżnieniu od tarczy finansowej MŚP wnioskowanie o udzielenie finansowania w ramach tarczy finansowej dla Dużych Firm nie jest przeprowadzane za pośrednictwem serwisów transakcyjnych banków. Wniosek składany jest za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, który dostępny jest na stronie www.pfrsa.pl i jest on weryfikowany bezpośrednio przez PFR. Ponadto, Przedsiębiorca jest zobowiązany do załączenia do wniosku wszelkich niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych, ale i nierzetelnych oświadczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca może zostać wezwany do uzupełnienia załączonych dokumentów. Cała procedura ma na celu potrzebę rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do udzielenia finansowania w ramach Programu. Co warto mieć na uwadze procedura składania wniosku nie przewiduje możliwości odwoływania się od decyzji PFR, a PFR zastrzega sobie także prawo do nieuzasadniania decyzji odmownych, bądź pozostawiania niektórych aplikacji bez rozpoznania w przypadku dużego zainteresowania programem.

Pierwszeństwo w procedowaniu będą miały kompletne wnioski, czyli te które nie będą obarczone brakami, co tym bardziej powinno zmotywować Przedsiębiorców do składania wniosków przemyślanych i przeanalizowanych. PFR zgodnie z Zasadą Racjonalnej Uznaniowości może wziąć pod uwagę także inne kryteria, jak na przykład pilność potrzeb finansowych dla danego Przedsiębiorcy, liczbę zatrudnionych, czy też znaczenie Przedsiębiorcy dla polskiej gospodarki.

Plusem zdaje się takiej formy procedowania- w sposób indywidualny, nie automatyczny jest to, że w przypadku nieścisłości będzie można wyjaśnić braki poprzez złożenie dodatkowych dokumentów bez konieczności ponownego wnioskowania.

O co mogą wnioskować przedsiębiorcy? Przewidziano odrębne finansowania tj.:

1. Finansowanie Płynnościowe dla Dużych Firm,

2. Finansowanie Preferencyjne dla Dużych Firm,

3. Finansowanie Inwestycyjne dla Dużych Firm.,

4. Pomocowe Finansowanie Kapitałowe.,

5. Rynkowe Finansowanie Kapitałowe

Finansowanie Płynnościowe dla Dużych Firm- Załącznik I do Regulaminu. Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynnościowej przedsiębiorstwa powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki spowodowanej pandemią COVID-19. Pożyczka udzielana w ramach niniejszego programu nie jest umarzana. Łączna wartość niniejszego Programu to 10 mld złotych, maksymalne kwoty jakie zostają udzielone Przedsiębiorcy w ramach tego programu to kwota 1 mld złotych. Kwota dla jednego przedsiębiorcy nie może jednak przekroczyć najwyższej kwoty z limitów:

1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy za rok 2019,

2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.

3. jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie oraz w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, a także w oparciu o informacje przekazane w Wniosku – kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez 12 mcy od udzielenia (nie później niż 30.06.2021 r.).

Jako cel finansowania wskazano kapitał obrotowy, w szczególności: regulowanie zobowiązań handlowych – zakup towarów, materiałów i innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu  lub usługi, regulowanie wynagrodzeń, zobowiązań publiczno – prawnych, innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności (ustalone w indywidualnie zawieranej umowie). Pożyczka nie może być przeznaczona na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Pożyczkobiorcy, inne cele określone przez Pożyczkodawcę w umowie pożyczki, w szczególności koszty doradcze w związku z pozyskaniem środków z Pożyczki. Kwota pożyczki udostępniana nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., może zostać udostępniona jednorazowo lub w transzach. Spłata pożyczki następuje w okresie do 4 lat od podpisania umowy. W ramach niniejszej pożyczki nie pobiera się prowizji oraz opłat.
Pożyczka oparta jest o stałe oprocentowanie i nie ma możliwości jej umorzenia. Istnieje możliwość wcześniejszej bezkosztowej spłaty kredytu. W załączniku dość szeroko opisane są również relacje międzywierzycielskie, zabezpieczenia, wymieniono kluczowe zobowiązania oraz kluczowe przypadki naruszeń.

Finansowanie Preferencyjne PFR- Załącznik nr II do Regulaminu, ma na celu pokrycie szkód powstałych w skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z występowaniem pandemii COVID – 19. Finansowanie może być udzielone do 31 grudnia 2020 r. Łączna wartość niniejszego Programu to 7,5 mld złotych, kwota pożyczki nie może być wyższa niż szacowana szkoda COVID-19. Kwota dla jednego przedsiębiorcy nie może jednak przekroczyć najwyższej kwoty z limitów: 1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy za rok 2019, 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r., 3. 750 mln złotych. Szacowana szkodę COVID-19 – wylicza PFR na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorcę we wniosku w oparciu o formułę straty na poziomie EBITDA poniesionej oraz szacowanej w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. (wcześniejsze odwołanie stanu epidemii spowoduje skrócenie okresu). W odróżnieniu od Finansowania Płynnościowego część kwoty może zostać umorzona. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż niższa z dwóch kwot: 75% kwoty pożyczki,
75% Faktycznej Szkody COVID. Kwota umorzenia będzie określana po zakończeniu realizacji programu przez PFR na podstawie: zaudytowanych danych finansowych Pożyczkobiorcy oraz wyniku niezależnego badania zleconego przez PFR oraz wykonywanego przez podmiot wskazany przez PFR. Co więcej, zarząd Pożyczkobiorcy będzie zobowiązany zarówno do składania oświadczeń związanych z Faktyczną Szkodą COVID (faktyczna szkoda również wyliczana co do zasady za okres między 1 marca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r.), jak i współpracy zarówno z PFR, jak i wyznaczonym przez PFR podmiotem w celu uzyskania miarodajnych wyników. Warto podkreślić, że na ostateczną decyzję co do wysokości umorzenia nie służy odwołanie. Wysokość umorzenia określa się nie później niż do 30 września 2021 r.
Jako cel finansowania wskazano podobnie jak w przypadku Finansowania Płynnościowego – Kapitał obrotowy w szczególności: 1. regulowanie zobowiązań handlowych – zakup towarów, materiałów i innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, 2. regulowanie wynagrodzeń, 3. zobowiązań publiczno – prawnych, 4. innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności (ustalone w indywidualnej umowie). Kwota pożyczki nie może być przeznaczona na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Pożyczkobiorcy, inne cele określone przez Pożyczkodawcę w umowie pożyczki, w szczególności koszty doradcze w związku z pozyskaniem środków z Pożyczki.

III.1 Pomocowe Finansowanie Kapitałowe- Program ten jest zasadniczo różny od poprzednich, nie narzuca bowiem przedsiębiorcy formy pożyczki. Sam program wskazuje na dwa instrumenty finansowania, tj. Instrument Kapitałowy oraz Instrument Zamienny. W ramach Instrumentu Kapitałowego poprzez objęcie nowo wyemitowanych akcji lub udziałów przedsiębiorcy PFR podwyższy jego kapitał zakładowy. Instrument Zamienny przyjmuje formę pożyczki zamiennej lub obligacji zamiennych. Maksymalna kwota jaką może otrzymać przedsiębiorca w ramach programu to co do zasady kwota 1 mld zł przy czym wsparcie powyżej 250 mln EUR wymagać będzie obowiązku indywidualnej notyfikacji. Przeznaczone przez PFR dokapitalizowanie ma na celu zapewnienie możliwości funkcjonowania Przedsiębiorcy wobec czego przywrócenie struktury kapitałowej powinno mieć na względzie sytuację przed wybuchem pandemii, a konkretnie dzień 31 grudnia 2019 r. Finalnie kwota finansowania zostanie również skalkulowana w oparciu o prognozy finansowe. Cel finansowania to przywrócenie stabilnej struktury finansowania u Przedsiębiorcy, które zostały zaburzone w związku z występowaniem pandemii COVID-19 (np. poprzez konieczność wstrzymania produkcji). Załącznik wskazuje konkretne cele jedynie przykładowo (np. zapewnienie środków służących na bieżącą działalność operacyjną Przedsiębiorcy)- mają one zatem charakter otwarty i zależeć będą od uznaniowości, kluczowym założeniem jest rzeczywiste ratowanie przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością i bankructwem wywołanym epidemią COVID 19. Finansowanie podobnie jak przy powyżej wytłumaczonych formach nie może być przeznaczone na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych (chyba, że zaakceptowane przez PFR, prowadzone w toku normalnej działalności), nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, refinansowanie lub przedterminową spłatę bieżącego zadłużenia finansowego przedsiębiorcy. Ponadto dość obszernie w niniejszym Załączniku opisano obowiązujące Przedsiębiorcę zabezpieczenia, oświadczenia, kluczowe zobowiązania, ład korporacyjny, ścieżka wyjścia.

III.2 Rynkowe Finansowanie Kapitałowe- podobnie jak w przypadku Pomocowego Finansowania Kapitałowego podstawowymi instrumentami są Instrument Kapitałowy (tj. podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorcy bezpośrednio lub pośrednio przez PFR) oraz Instrument Zamienny (pożyczka zamienna lub obligacje zamienne). Maksymalna kwota to 1 mld złotych w zależności od potrzeb i skali działania danego przedsiębiorstwa. Dodatkowym warunkiem jest to, że nabywanie instrumentów kapitałowych musi odbywać się: na zasadzie pari passau z nowymi inwestorami, po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora. Celem finansowania jest szeroko pojęta realizacja inwestycji, mogą to być m.in. 1. zapewnienie środków służących na bieżącą działalność operacyjną (finansowanie kapitału obrotowego, regulowanie wynagrodzeń, zobowiązań publicznoprawnych, innych kosztów operacyjnych), 2. finansowanie podwyższenia kapitału wspólnie z obecnym właścicielem w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć, 3. finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym, 4. inne cele zaakceptowane przez PFR. Istotnym jest, że nie wskazano katalogu ograniczeń wskazujących na jakie cele finansowanie nie może być przeznaczone, zatem istnieje możliwość przekazania finansowani na dowolny cel o charakterze inwestycyjny, o ile będzie on zaakceptowany przez PFR.

Dokonując analizy porównawczej tarczy finansowej MŚP i tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw można odnieść wrażenie, iż łączy je wspólny cel, którym jest zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwom w okresie epidemii COVID-19. Na tym podobieństwa jednak się kończą. Skomplikowany charakter poszczególnych elementów Programu tarczy PFR dla dużych przedsiębiorstw powoduje, że będzie traktowana przez PFR w sposób o wiele bardziej zindywidualizowany do konkretnego wniosku i sytuacji danego przedsiębiorcy. W przypadku bowiem tarczy finansowej MŚP założeniem było raczej masowe i zautomatyzowane rozpatrywanie wniosków, co powodowało wielokrotne nieuzasadnione odrzucania wniosków, czy też niekończące się próby wyjaśniania nieścisłości pomiędzy danymi przekazanymi przez organy państwowe, a tymi zawartymi we wniosku przez Beneficjenta. Niemożliwym jest wskazanie, czy tarcza finansowa PFR dla dużych firm będzie sukcesem, czy niestety kolejnym zawodem dla przedsiębiorców. PFR nie przekazało jeszcze pierwszych wrażeń i wskazówek, mogących być przydatnymi dla przyszłych aplikantów.

Zachęcam, aby wspólnie z Kancelarią przeanalizować Regulamin Programu i wyjaśnić ewentualne niejasności, by kompleksowo przygotować się na złożenie wniosku i jak najpełniej wykorzystać udzielone wsparcie.