Menu Zamknij

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 Stan prawny na 05.01.2021 r.

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0

Stan prawny na 05.01.2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm. Polska uzyskała bowiem zgodę Komisji Europejskiej na ten program. Rząd na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podejmie prace nad projektami uchwał w sprawie programu rządowego

Pomoc jest skierowana do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Wartość pomocy dla firm z sektora mikro-MŚP to 10 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta ma być dzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.

W przypadku ubiegania się o subwencję finansową będzie wymagane złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni). Aby wnioskować o pomoc spadek obrotów musi wynieść minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Warunkiem kwalifikacji do programu jest również stosowne zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., – a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika. Na potrzeby ustalenia statusu Mikofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub

 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

Możliwość ubiegania się o pomoc jest także uzależniona od PKD przedsiębiorstwa. Weryfikacja ma być przeprowadzana dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD:

 • 49.39.Z     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

 • 47.71.Z     Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

 • 47.81.Z     Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 

 • 47.82.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 

 • 47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 

 • 56.21.Z     Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;

 • 55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

 • 55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

 • 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

 • 56.10.B     Ruchome placówki gastronomiczne; 

 • 56.29.Z     Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

 • 56.30.Z     Przygotowywanie i podawanie napojów; 

 • 59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów; 

 • 74.20.Z     Działalność fotograficzna; 

 • 77.21.Z     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

 • 79.11.A     Działalność agentów turystycznych; 

 • 79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki;

 • 79.11.B     Działalność pośredników turystycznych; 

 • 79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

 • 79.90.B     Działalność w zakresie informacji turystycznej; 

 • 79.90.C     Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 • 82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

 • 85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

 • 85.52.Z     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 • 86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna; 

 • 86.90.D     Działalność paramedyczna; 

 • 90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 

 • 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

 • 90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych; 

 • 91.02.Z     Działalność muzeów;

 • 93.11.Z     Działalność obiektów sportowych; 

 • 93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

 • 93.19.Z     Pozostała działalność związana ze sportem; 

 • 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

 • 93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych; 

 • 93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 • 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

 • 96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zastrzega się, że lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

Subwencja finansowa ma podlegać całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.

 • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

 • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 

 • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.

 • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.

 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

 • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Dla przedsiębiorców, którzy byli już beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Planuje się, że terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie 15 stycznia 2020 r.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanej powyżej Ustawy. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią ustawy i skonsultować działania z Kancelarią. Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.