Menu Zamknij

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0

POMOC DLA PRZEDIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANA W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 6.0

Stan prawny na 16 grudnia 2020 r.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 grudnia 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, powszechnienie znaną pod nazwą Tracza antykryzyowa 6.0

Wzorem poprzednio przygotowanych dla Państwa opracowań skupimy się na rozwiązaniach i instytucjach mających największe znaczenie dla przedsiębiorców i możliwości ubiegania się o pomoc dla przedsiębiorców, jak i jej rozmiar.

Narzędzia pomocowe, jakie zawiera tarcza antykryzysowa 6.0 to:

 • zwolnienia z ZUS,

 • świadczenia postojowe,

 • tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł,

 • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

 • rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Aktualne brzmienie Ustawy wskazuje jednak krąg przedsiębiorców, mogących ubiegać się o pomoc, z zastrzeżeniem by na dzień 30 września 2020r. prowadzili oni działalność gospodarczą oznaczoną jako przeważającą następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)

 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)

 • 56.10.A (restauracje)

 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

 • 56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) – kod dodany w Sejmie

 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

 • 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)

 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)

 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

 • 79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)

 • 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)

 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne)

 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa)

 • 85.59.A (nauka języków obcych)

 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe)

 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)

 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne)

 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa)

 • 85.59.A (nauka języków obcych)

 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe)

 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)

 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

 • 86.90.D (działalność paramedyczna)

 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)

 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)

 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy)

 • 91.02.Z (muzea)

 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

 • 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich)

 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Utrzymany został wymóg dla wszystkich branż, by przedsiębiorca nie miał zaległości w płatności składek i innych należności publicznych, nie przejawiła przesłanek upadłości i nie był w upadłości

Dofinansowanie dla pracodawców z FGŚP w wysokości 2 000 zł do mów o pracę i umów zlecenia

Dofinansowanie dla pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 wyniesie o co najmniej 40% mniej w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, dostępne będzie dla branż: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dodatkowe 3- krotne świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe przy kryterium spadku 75 % będzie dostępne dla PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe przy spadku przychodu o 40 % dostępne będzie dla branż o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotacja w wysokości 5 000 zł z Urzędu Pracy

Dotacja w wysokości 5 000 zł przy spadku 40 % przychodu jest dla przedsiębiorców o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie z ZUS lipiec-wrzesień 2020 r.

O zwolnienie z ZUS za okres od lipca do września będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy odnotowali 75% spadek przychodu i ich dominujące PKD to: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z,

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek w ZUS za listopad 2020 r. będą mogli złożyć Ci przedsiębiorcy, którzy odnotują 40% spadku przychodu i ich PKD to: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanej powyżej Ustawy. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią ustawy i skonsultować działania z Kancelarią. Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.