Menu Zamknij

TARCZA 3.0

wg stanu prawnego na dzień 18.05.2020 r.

                Do dnia dzisiejszego w polskim obrocie prawnym pomoc przedsiębiorcom dotkniętymi negatywnymi skutkami epidemii wywołanej COVID-19 ma zagwarantować Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. zwana powszechnie tzw. tarczą antykryzową. Jej rozwiązania sprowadzają się w obecnym kształcie do wsparcia  przede wszystkim jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, z licznymi obostrzeniami. Została ona rozszerzona a co do niektórych kwestii uzupełniona tarczą 2.0., a w dniu 16.05.2020 r. także tarczą 3.0. , która przewiduje następujące instrumenty pomocy opisane poniżej.

                W treści Ustawy nie znalazły się pierwotnie zaproponowane przepisy dotyczące znaczących zmian w regulacji stosunków pracowniczych, nie zostały one jednak całkowicie wykluczone i mają być poddane dalszym pracom legislacyjnym.  W tarczy 3.0 nie znalazły się także uprzednio zapowiadane przepisy dotyczące  Funduszu  Dopłat do Odsetek.

  1. Zwolnienie z ZUS i możliwość zwrotu zapłaconych składek

 

Tarcza 3.0 wprowadziła dla płatników prawo do ubiegania się o zwrot należności za uregulowane składki za kwiecień i maj 2020 r.  Tarcza 3.0 jako podstawę zwrotu wpłaconych do organu rentowego należności wskazuje art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266). Płatnik, który złoży do organu rentowego wniosek o zwolnienie ze składek, a uregulował wcześniej już należności za kwiecień i maj, może zastosować jedno z dwóch rozwiązań. Może on nie podejmować żadnych działań, a wtedy organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek. Jeżeli jednak płatnik chce otrzymać pieniądze z powrotem, musi złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.

Tarcza 3.0 rozszerza po raz kolejny krąg podmiotów zwolnionych z należności do ZUS. Tym razem o zwolnienie z opłacania składek (za kwiecień i maj) będą mogły ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli 15 681 zł). Warunkiem jest to, by ich dochód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7 tys. zł. Skorzystają na tym przedsiębiorcy, którzy mają duże koszty prowadzenia działalności, a jednocześnie ich dochód nie jest wysoki.

Kolejna grupa zyskująca na nowej  odsłonie tarczy to osoby korzystające z tzw. ulgi na start. Będą one mogły ubiegać się o zwolnienie z ubezpieczenia zdrowotnego (za kwiecień i maj).  Warunkiem jest jednak rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r., a wysokość ich przychodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Gdyby przychód był jednak wyższy, możliwość skorzystania z pomocy będzie uzależniona od dochodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Nie może on być wyższy niż 7 tys. zł.

  1. Postępowanie w sprawie legalizacji pobytu

 

W określonych przypadkach zniesiono obowiązek  osobistego złożenia dokumentów przez cudzoziemców w przypadku starania się przez niego o polską wizę.

  1. Tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego

 

Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego mają możliwość ubiegania się o dofinansowani do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

  1. Wydłużenie terminów dla samorządów

 

W Tarczy 3.0 znalazły się  też rozwiązania, które dotyczą działalności jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze z nich dotyczą gospodarki odpadami.

  1. Odwieszenie terminów procesowych i zmiany w sposobie procedowania

 

Ustawa przewiduje „odmrożenie” biegu terminów sądowych oraz wprowadza nowe zasady procedowania spraw. W stanie zagrożenia epidemicznego albo epidemii wywołanej COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich (który dalej trwa), w sprawach rozpoznawanych według kodeksu postępowania cywilnego, rozprawę przeprowadza się na odległość przy użyciu urządzeń z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Uczestnicy nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez tych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia uczestników. A więc klasyczne rozprawy nie są wyłączone, ma być tylko zachowana ostrożność przeciwepidemiczna.

Tarcza 3.0 znosi też zawieszenie terminów procesowych i sądowych, wprowadzone na czas epidemii. To oznacza rozpoczęcie bądź wznowienie biegu tych terminów


Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanej powyżej Ustawy. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią ustawy i  skonsultować działania z Kancelarią.  Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.