Menu Zamknij

Rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące ułatwień funkcjonowania spółdzielni

Stan na 06 kwietnia 2020 r.

                Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szersze możliwości podejmowania decyzji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, mających na celu uelastycznienia zasad funkcjonowania organów spółdzielni.

                Wśród jej licznych przepisów można  znaleźć również też te dotyczące prawa spółdzielczego, ale także ustawy o własności lokali. Zmiany te zrewolucjonizują funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych w zakresie działalności rad nadzorczych i zarządu, nie zostały bowiem wprowadzone tymczasowo, tzw. wyłącznie w czasie epidemii, a maja charakter trwały.

  1. Zdalne głosowanie

                Powyższa Ustawa wprowadziła zmiany w prawie spółdzielczym, które dają możliwość zwoływania posiedzeń rady nadzorczej i zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu będzie mógł żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

                Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak i sposób oraz warunki podejmowania uchwał przez te organy będzie określał statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów.

                Istotne jest w konsekwencji adekwatne zredagowanie zmian statutu i regulaminów, które powinny  przeciwdziałać paraliżowi decyzyjnemu spółdzielni mieszkaniowych.

  1. Walne zgromadzenia

                Wprowadzono również przepis przejściowy dotyczący zwoływania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych i zebrań właścicieli w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie epidemii. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Przepis ten przesuwa zatem termin zwołania zebrań i wyjaśnia problem nie zwołania w terminie tzw. zebrań sprawozdawczych.

  1. Zmiany w ustawie o własności lokali

                Zmiany stanowią, że uchwała zarządu wspólnoty mieszkaniowej będzie mogła być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zauważyć należy rozbieżność, gdyż zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie podejmuje uchwał lecz składa oświadczenia. Wprowadzenie podejmowania uchwał na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość usprawni podejmowanie decyzji w spółdzielniach i wspólnotach w sytuacjach kryzysowych jedynie w przypadku właściwego stosowania tych przepisów.