Menu Zamknij

Rozwiązania dotyczące udzielenia pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Stan na 01 kwietnia 2020 r.

W dniu 31 marca 2020 r. późnym wieczorem Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Powyższe tworzy tzw. tarczę antykryzyową. Ustawa wprowadza m.in. następujące rozwiązania mające na celu udzielnie pomocy przedsiębiorcom.

I. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych

Możliwość ta dotyczy płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, tj. jest mikroprzedsiębiorcą (tylko) i prowadzi działalność zgłoszoną przed dniem 01 lutego 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od 01 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

II. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z pożyczki w kwocie do 5 tys. zł – maksymalnie na okres nie dłuższy niż 12 msc, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski

III. Świadczenia dla samozatrudnionych

1. Świadczenie postojowe

Dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczeniu usług, pod warunkiem, że osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie to przysługuje, jeżeli:
w następstwie wystąpienia koronawirusa, przesłanka szerokopojęta, doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna,
osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą:
– nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
– zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Uwaga: powyższych wymogów nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

osoba wykonująca umowę cywilnoprawną:

– umowa została zawarta przed dniem 01 lutego 2020 r.,
– przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przewidziane świadczenie wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w 2020 r., chyba że:
– wysokość przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia – wtedy świadczenie odpowiada sumie tego przychodu,
– osoba korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). – wtedy świadczenie wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno.

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudniodnego

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.), w następstwie wystąpienia koronawirusa.

Wysokość świadczenia kształtuj się następująco:
od 30 % – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
od 50% – 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
od 80% – 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Uwaga: wymogiem jest konieczność prowadzenia działalności przez okres na który zostało przyznane dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

3. Zwolnienie z obowiazku opłacania składek ZUS

Zwolnienie dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

Warunkami zwolnienia jest spełnienie łącznie następującego:
– prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r.,
– przychód z prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r

IV. Dofinansowanie zatrudnienia dla pracodawców

Wsparcie to możliwe jest dla przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa. Jest to warunek szerokopojęty. Za spadek obrotów gospodarczych w myśl Ustawy uważa się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 (tj. o dofinansowanie), w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się natomiast 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 (tj. dofinansowania), w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dodatkowe dofinansowanie:

Przewidziano również możliwość dodatkowego dofinansowania poprzez zawarcie umowy z właściwym Starostą dla pracodawców, u których stwierdzono spadek obrotów (zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.) w wysokości co najmniej 30%.

Wysokość dofinansowania:
od 30% – nie więcej niż kwota stanowiąca sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

od 50% – nie więcej niż kwota stanowiąca sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

od 80% – nie więcej niż kwota stanowiąca sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 msc.

Istnieje obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Ochrona miejsc pracy:

Ochrona miejsca pracy dotyczy pracowników, za których uznaje się osobę fizyczną pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, ale także osób „zatrudnionych” na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia, bądź innej umowy o świadczenie usług. Świadczenie to przysługuje jednak przedsiębiorcy, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego. Oświadczenia te są dołączane do wniosku i składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Przewidziane działania:

w razie przestoju ekonomicznego – obniżenie wynagrodzenie pracownikowi nie więcej niż o 50% (nie niżej niż minimalne – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy),

w razie prowadzenia działalności – obniżenie pracownikowi wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne
– z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy)

Są to dwie oddzielne podstawy, inne wysokości dofinansowań i nie podlegają wzajemnemu łączeniu.

Warunkiem jest zawarcie porozumienia pracodawcy i pracowników (organizacje związkowe, organizacje związkowe reprezentatywne, zakładowa organizacja związkowa lub przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy). Ma ono regulować warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Kopię porozumienia przesyła się nadto właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia tego porozumienia. Porozumienie musi zawierać co najmniej:

wskazanie grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
okres przez jaki mają obowiązywać przyjęte rozwiązania.

Nie ma konieczności złożenia wypowiedzenia zmieniającego.

Rodzaje świadczeń:

wypłata środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń,
w przypadku przestoju ekonomicznego – dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – pod warunkiem, że wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,
w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS – pod warunkiem, że wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

VI. Modyfikacja warunków pracy

Dotyczy przedsiębiorcy u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa.Jest to warunek szerokopojęty. Za spadek obrotów gospodarczych uważa się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Warunkiem również jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (chyba że zawarto umowę lub otrzymano decyzję w sprawie spłaty zadłużenia lub zaległości w opłacaniu składek (ZUS) powstały w okresie spadku obrotów gospodarczych, a do wniosku załączono plan spłaty zadłużenia uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę tych zaległości oraz kopię wniosku do ZUS o rozłożenie na raty tych należności lub odroczenie ich płatności).

Możliwe modyfikacje:

ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego; (w zakresie odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.),

zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy,

zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Dodatkowym warunkiem jest zawarcie porozumienia pracodawcy i pracowników (organizacje związkowe, organizacje związkowe reprezentatywne, zakładowa organizacja związkowa lub przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy). Kopię porozumienia przesyła się właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia tego porozumienia.

VII. Kwestie podatkowe

Dla osób fizycznych:


1. złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na złożenie (nie później niż 31 maja 2020 r.) jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu – organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

2. jeżeli przedsiębiorca z powodu koronawirusa poniósł stratę w 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jego przychody w 2020 r. z tytułu tej działalności były niższe o co najmniej 50% względem przychodu w 2019 r. mogą jednorazowo obniżyć o wysokość straty z 2020 r. (nie więcej niż o 5.000.000 zł) odpowiednio swój dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z tej działalności – następuje konieczność złożenia korekty zeznania za 2019 r.

3. możliwość odliczenia darowizny od podstawy obliczenia podatku na rzecz:
– podmiotów wykonujących działalność lecznicza, wpisaną do wykazu wskazanego w art. 7 ustawy o COVID-19,
– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania działań ustawowych,
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej

4. odroczenie obowiązku przekazania zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. (pod warunkiem poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa) – odpowiednie stosowanie do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

5. możliwość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku ( w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk).

Dla osób prawnych


1. Jeżeli osoba prawna z powodu koronawirusa poniosła stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa powyżej – może jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy.

2. możliwość odliczenia darowizny od podstawy obliczenia podatku na rzecz:
– podmiotów wykonujących działalność lecznicza, wpisaną do wykazu wskazanego w art. 7 ustawy o COVID-19,
– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania działań ustawowych,
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej

VIII. Umowa najmu, dzierżawy lub podobnej

W okresie obowiązywania prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, Ustawa nie przewiduje pierwotnie procowanego obligatoryjnego zmniejszenie czynszu.
W myśl Ustawy pomiędzy stronami wygasają wzajemne zobowiązania wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia te nie uchybiają właściwym przepisom kodeksu cywilnego, regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanej powyżej Ustawy. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią ustawy i skonsultować działania z Kancelarią. Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.