Menu Zamknij

ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR 1.0

ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR 1.0

Stan prawny na 27 kwietnia 2021 r.

Tarcza finansowa PFR 1.0 była niewątpliwie jak dotychczas jednym z największych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, którzy negatywnie odczuli gospodarcze skutki pandemii COVID-19, niosącym realną pomoc finansową.

Przypomnijmy, iż celem programu była ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Programem objętych jest około 3 mln pracowników, 348 tys. mikrofirm oraz małych, średnich przedsiębiorstw, które otrzymały częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł. Dumnie możemy stwierdzić, że liczne grono z nich stanowią nasi Klienci, którym świadczyliśmy pomoc w związku z procesem ubiegania się o subwencję.

Ci z Państwa, którzy w zeszłym roku otrzymali  subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0 pamiętać powinni o obowiązku jej rozliczenia. Niniejszym opracowaniem przybliżamy Państwu stworzoną przez PFR procedurę.

Aby skutecznie rozliczyć się z subwencji otrzymanej z PFR należy spełnić określone warunki. Są one zapisane zarówno w umowie subwencji, jak i w regulaminie tarczy finansowej PFR 1.0.  Wytyczne pojawiły się również na stronie PFR.

Pierwszym i jeśli nie najważniejszym jest terminowe rozliczenie się z subwencji. W szczególności istotnym jest zachowanie terminu złożenia oświadczenia ojej  rozliczeniu, co musi nastąpić do 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od daty wypłaty subwencji. Konsekwencją niezłożenia rozliczenia w terminie może być bowiem  konieczność zwrotu nawet całej kwoty subwencji. Data rozliczenia subwencji PFR uzależniona jest daty jej otrzymania, stąd nie jest ona dla wszystkich beneficjentów jednolita.

Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się wyłącznie w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej PFR.  Przeprowadzić go będzie mogła – jednoosobowo – osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta w tym banku. Może to być sam beneficjent albo jego pełnomocnik. W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

Proces rozliczania i umorzenia subwencji będzie przebiegał w następujący sposób:


Etap 1.  Otrzymanie propozycji rozliczenia z PFR

Procedurę rozliczenia subwencji zawsze i wyłącznie zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarliście Państwo  umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej bank przedstawi Państwu również poprzez system bankowości elektronicznej propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Wskazuję, że nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez Państwa. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Uprzedzam, że bezpośrednio po otrzymaniu projektu oświadczenia od PFR możliwym będzie wyłączne zapoznanie się z nim i nie będzie możliwości jego natychmiastowego podpisania. Możliwość edytowania propozycji PFR i jej podpisania uzyskacie Państwo dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Państwa oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r., natomiast samo udostępnianie pierwszych wniosków o umorzenie do wglądu beneficjenta subwencji będzie możliwe w zależności od banku, zazwyczaj od 19 kwietnia 2021 r.

Podkreślam, oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej należy złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Państwu subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia jej wypłacenia. Należy stąd na bieżąco sprawdzać informacje przekazywane przez Państwa bank.

Etap 2. Weryfikacja treści oświadczenia 

Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej należy zweryfikować jego treść, tj. sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Należy uzupełnić wymagane oświadczenia. Podpisanie oświadczenia o rozliczeniu bez dokonywania w nim koniecznych  zmian, będzie oznaczać, że zgadzacie się Państwo  ze stanem wskazanym przez PFR, w tym przede wszystkim wyliczoną przez PFR wysokością kwoty do zwrotu (tzw. wówczas kwota bezsporna). W takim przypadku nie będzie można zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym w przypadku ewentualnych sporów.

Etap 3. Uzupełnienie danych

Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola pozostaną jednak puste do wypełnienia przez beneficjenta. Pomimo sporządzenia wyliczenia na podstawie informacji  uzyskanych z rejestrów publicznych nie oznacza to, iż nie należy ich zweryfikować. Proszę zatem sprawdzić wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, należy je wyjaśnić bezpośrednio z urzędem jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia. Proszę by tych czynności dokonać w terminie na złożenia oświadczenia. Ewentualne nieprawidłowości w wyliczeniu i konieczność ich poprawy nie przedłużają terminu do złożenia oświadczenia.

Beneficjent w każdym przypadku będzie musiał wypełnić rozliczenie o następujące kwestie:

– oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (tylko jednak przedsiębiorstwa z sektora MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie automatycznie wartość straty = 0;

– oświadczenie  o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawnionych do 100% umorzenia subwencji);

– inne oświadczenia, np. co do odpowiedzialności karnej, przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane), o przekształceniu.

Po wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Państwu przedstawiony zmodyfikowany projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone zmiany i uzupełnienia.  Na tym etapie będzie można również rozliczenie wydrukować, bądź zapisać elektronicznie.  Na jego podstawie PFR wyda decyzję w Państwa sprawie po uprzedniej weryfikacji oświadczenia.

Etap 4. Podpisanie i złożenia oświadczenia

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia w inny sposób, tj. poza bankowością elektroniczną. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z jego złożeniem.

Etap 5. Weryfikacja przez PFR złożonego oświadczenia

Podpisane przez Państwa oświadczenie trafi do PFR za pośrednictwem banku. PFR następnie zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS. Stąd istotnym jest, by beneficjent uprzednio wyjaśnił ewentualne rozbieżności z danym urzędem.

Etap 6. Wydanie decyzji przez PFR

Po weryfikacji złożonego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożono, to wówczas automatycznie po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji na podstawie warunków wskazanych w umowie:

decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. W przypadku jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), maksymalne umorzenie wynosi 75% otrzymanej subwencji. Wówczas subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym od banku harmonogramem spłat.

Kwota subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono beneficjentowi subwencję finansową;

decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają Ci przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki umowy. Wówczas subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia tej decyzji PFR;

– decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.
W takim przypadku PFR poinformuje beneficjenta o przyczynie wydania takiej decyzji, a jej wyjaśnienie nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR powodu, który uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony. W postępowaniu wyjaśniającym przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się do PFR za pośrednictwem banku z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi wskazanej w decyzji PFR. W takim przypadku jednak to beneficjent będzie musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania w przedmiocie wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, beneficjent będzie miał  10 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie informacji udostępnionych przez PFR. Przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią Regulaminu PFR i  skonsultować działania z Kancelarią, bądź właściwym bankiem.  Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny. Zachęcamy, aby wspólnie z Kancelarią przeanalizować Regulamin i wyjaśnić ewentualne niejasności, by kompleksowo przygotować się na złożenie oświadczenie, by jak najpełniej wykorzystać udzielone wsparcie.