Menu Zamknij

Rozliczenia prosumentów po 1 kwietnia 2022 roku – nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 30 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do najistotniejszych zmian wprowadzanych przedmiotową nowelizacją należy nowy system rozliczeń prosumentów, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. Zmieniony system rozliczeń będzie dotyczyć jedynie nowych prosumentów, co oznacza, że podmioty, które przyłączą instalację fotowoltaiczną do dnia 31 marca 2022 r. będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Mimo że nowe przepisy dotyczące rozliczeń wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r., to w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach (w systemie opustowym).Następnie, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. prosumenci będą rozliczani na zasadzie net-billingu. Prosumenci, którzy przyłączyli instalację fotowoltaiczną po dniu 31 marca 2022 r. przejdą na net-billing automatycznie, a energia wprowadzona przez nich do sieci i niepobrana do dnia 30 czerwca 2022 r. zasili ich depozyt prosumencki.

W ramach net-billingu energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci i niepobrana będzie zasilać depozyt prosumencki, który następnie będzie mógł zostać przeznaczony na zakup energii elektrycznej od operatora. Prosument będzie mieć 12 miesięcy na wykorzystanie depozytu prosumenckiego. Jeżeli prosument nie wykorzysta depozytu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, to 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym zostanie mu zwrócona do końca 13 miesiąca.

Eksperci wskazują, że w praktyce energia sprzedawana przez prosumenta będzie duża tańsza niż ta, którą prosument będzie nabywać. W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna, a wartość energii elektrycznej będzie określana na podstawie notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W aktualnie obowiązującym systemie opustowym prosumenci mają możliwość elastycznego rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i energii elektrycznej pobranej w okresie braku lub niskiej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Co więcej, w systemie opustowym energia oddana do sieci ma tę samą wartość niezależnie od dnia, w którym została przekazana do sieci. Nadto, w stosunku do dotychczasowych reguł rozliczeń, nowe przepisy powodują wydłużenie okresu zwrotu i niejako przerzucają ryzyko inwestycyjne na prosumentów.

Od dnia 1 lipca 2024 r. cena energii elektrycznej wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych.