Menu Zamknij

Rejestr umów o dzieło od 2021 roku

Wiele osób może nie mieć świadomości, że przepisy ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza antykryzysowa) wprowadziły nie tylko regulacje związane z rozwijającą się epidemią. We wspomnianej ustawie, wprowadzono również szereg innych zmian, a jedna z nich, zakłada obowiązek zgłaszania do rejestru ZUS zawieranych umów o dzieło.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano jedynie, że celem zaproponowanej zmiany jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło. Nowelizacja umożliwia udostępnianie informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Obowiązkowi rejestracji podlegać będą umowy o dzieło zawarte z osobą, z którą płatnik składek nie pozostaje w stosunku pracy, jak również te umowy o dzieło, które zostały zawarte z osobą, która nie wykonuje dzieła na rzecz swojego pracodawcy.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło, będą zobowiązani do przesłania do ZUS zgłoszenia na nowym druku ZUS RUD, w którym należy uzupełnić dane dotyczące zamawiającego, wykonawcy dzieła, jak również informacje o datach zawarcia umowy, rozpoczęcia jej wykonywania i zakończenia, oraz o przedmiocie umowy. Zgłoszenia trzeba będzie dokonać w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Wprowadzone zmiany zakładają zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło w celu należytego ewidencjonowania zawartych umów. Informacje zawarte w rejestrze ułatwią zweryfikowanie, czy dany podmiot prawidłowo stosuje umowy o dzieło i czy w konkretnych przypadkach nie mamy do czynienia z unikaniem obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. Stworzenie rejestru, w którym znajdować się będą informację o podmiotach zawierających takie umowy, z pewnością ułatwi zidentyfikowanie podmiotów, wobec których zasadnym będzie przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania umów o dzieło, które w chwili obecnej są zwolnione z oskładkowania.

W związku ze zbliżającym się terminem, w którym przepisy dotyczące rejestru umów o dzieło zaczną obowiązywać, podmioty współpracujące z innymi osobami w oparciu o umowy o dzieło powinny przeanalizować swoją sytuację pod kątem zasadności stosowania takich umów oraz ewentualnego ryzyka zakwestionowania takiej umowy w wyniku kontroli ZUS.