Menu Zamknij

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

 

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jedną z najczęściej wybieranych form prawnych rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności. Jest stosunkowo prosta i bezpieczna a przy tym przepisy prawa ułatwiają jej rozpoczęcie poprzez możliwości skorzystania z ulg i programów będących finansowym wsparciem dla nowych przedsiębiorców.

Na pewnym etapie rozwoju działalności, w celu podniesienia efektywności prowadzonego przedsiębiorstwa oraz możliwości zmaksymalizowania korzyści płynących z jej prowadzenia wielu przedsiębiorców rozważa zmianę formy prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej na formę prawa handlowego.

Jedną z możliwości określonych w przepisach prawa, jest możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. wskazują wiele zalet tej zmiany.

W przekształceniu tym najistotniejszą kwestią jest zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania. Osoba fizyczna odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w toku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej całym swoim majątkiem osobistym. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje odrębnym od swoich wspólników podmiotem praw i obowiązków, która sama ponosi ryzyko prowadzonej przez siebie działalności i odpowiada sama za zaciągnięte zobowiązania (wyjątkowo tylko wraz ze spółką do odpowiedzialności mogą być pociągnięci członkowie zarządu). Należy jednak pamiętać, że przekształcenie działalności nie zwalnia z zaciągniętych zobowiązań przed przekształceniem firmy. W takim przypadku za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką przez okres 3 lat od dnia przekształcenia. Po upływie tego czasu odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na spółce.

Niewątpliwą zaletą jest również sukcesja prawna przewidziana wart. 5842 kodeksu spółek handlowych, która pozwala nowo powstałej spółce na kontynuację praw i obowiązków przysługujących do tej pory przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną. Na spółkę z o.o. przechodzą wszelkie umowy, koncesje, zezwolenia i ulgi które uzyskał przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (o ile decyzja w tej sprawie nie stanowiła inaczej). Sukcesja praw i obowiązków nie ma zastosowania do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Przekształcenie działalności gospodarczej zachowuje jej ciągłość. Oznacza to, że nazwa firmy po przekształceniu może zostać ta sama, z tym że konieczne jest dodanie do niej skrótu formy prawnej spółki – „sp. z o. o.”. W przypadku natomiast zmiany nazwy, przez co najmniej rok od przekształcenia do nowej nazwy niezbędne jest dodawanie członu z dawną nazwą firmy.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. nie powoduje konieczności zapłaty podatku. Oznacza to, brak konieczności zapłaty podatku od dochodów (przychodów) ze sprzedaży majątku przekazanego do majątku jednoosobowej spółki z o.o. oraz z tytułu nabycia udziałów przekształconej spółki.

Forma spółki z o.o. daje również nowe perspektywy na przyszłość dla firmy, nowe ścieżki rozwoju poprzez przyjęcie wspólników oraz wniesienie przez nich wkładów do spółki, a w związku z tym pozyskanie kapitału pozwalającego na podniesienie jej efektywności oraz innowacje.

W myśl opisywanej regulacji do przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę prawa handlowego niezbędne jest:

1) sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia przedsiębiorcy zawierającego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta;

2)złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, które powinno określać: typ spółki, w jaki przedsiębiorca przekształcany zostaje przekształcony, wysokość kapitału zakładowego, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;

3)powołanie członków organów spółki przekształconej;

4)podpisanie aktu założycielskiego (umowy spółki) jednoosobowej spółki przekształconej;

5)dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.  5841.ksh dniem przekształcenia jest dzień wpisu do rejestru.

Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o. ogłasza się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (art. 3 k.s.h. w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS). Termin złożenia przez spółkę wniosku o ogłoszenie wynosi dwa tygodnie od dnia wpisu przekształcenia do rejestru.

Mając na uwadze powyższe można zatem wskazać, że przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową jest właściwym instrumentem umożliwiającym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności, dostosowania formy prawnej do rozmiarów prowadzonej działalności, jak również włączenie do działalności kolejnego pokolenia przedsiębiorców.