Menu Zamknij

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów od nowego roku

Na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskają uprawnienia konsumenta. Planowo zmiany w tym zakresie miały wejść w życie już od 1 czerwca 2020r., jednak stale obecna pandemia koronawirusa wymusiła przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów na dzień 1 stycznia 2021r.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, od 1 stycznia 2021r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie w określonych sytuacjach traktowana jak konsument i w związku z tym będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo posiadania statusu przedsiębiorcy. Omawiana nowelizacja wprowadza zatem całkowicie nowe rozwiązanie, bowiem w chwili obecnej przedsiębiorca przy dokonywaniu zakupów nie ma żadnych dodatkowych uprawnień przewidzianych dla konsumentów.

Ochrona przewidziana dla przedsiębiorców będzie dotyczyła kwestii rękojmi za wady, możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorca, oraz zagadnień związanych z klauzulami abuzywnymi czyli niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia przewidziane dla konsumentów, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że zawierana transakcja nie ma charakteru zawodowego, czyli nie jest związana z przedmiotem działalności przedsiębiorcy. Ocena związku zawarcia umowy z prowadzoną działalnością będzie dokonywana w oparciu o kody PKD przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2021r. przedsiębiorcy nie będą stosować klauzul abuzywnych w umowach zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Za klauzulę abuzywną należy uznać zapis umowy, który nie był uzgodniony indywidualnie (np. został umieszczony na wzorcu umowy) i kształtuje prawa i obowiązki konsumenta albo przedsiębiorcy traktowanego jak konsument w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, uzyskają również dodatkowe uprawnienia w zakresie rękojmi za wady, które dotychczas zarezerwowane były tylko dla konsumentów. Dotyczą one m. in. domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, ograniczenia możliwości wyłączenia rękojmi czy obowiązku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

Co więcej, przedsiębiorca zyska również uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni lub nawet 12 miesięcy, w sytuacji gdy sprzedawca nie poinformuje go o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy.

Opisywana nowelizacja oznacza również szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców, w tym również sklepów internetowych, którzy będą musieli dostosować zapisy swoich regulaminów do nowych przepisów. Dodatkowo, po wejściu w życie przepisów, przy każdej transakcji zawieranej z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą, konieczne będzie sprawdzenie, czy w rzeczywistości dany zakup nie jest związany z zawodowym charakterem jego działalności. Przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji spowodowane pandemią, może się okazać pomocne dla sprzedawców, którzy zyskają więcej czasu na przystosowanie się do nadchodzących zmian.