Menu Zamknij

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów od nowego roku. Obowiązek aktualizacji regulaminu sklepów

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów od nowego roku.

Na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 stycznia 2021 r. uzyskały uprawnienia konsumenta. Planowo zmiany w tym zakresie miały wejść w życie już od 1 czerwca 2020r., jednak stale obecna pandemia koronawirusa wymusiła przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów na dzień 1 stycznia 2021r.

Zgodnie z tekstem ustawy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest w określonych sytuacjach traktowana jak konsument i w związku z tym jest objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo posiadania statusu przedsiębiorcy. Omawiana nowelizacja wprowadza zatem całkowicie nowe rozwiązanie, bowiem do 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca przy dokonywaniu zakupów nie miał żadnych dodatkowych uprawnień przewidzianych dla konsumentów.

Ochrona przewidziana dla przedsiębiorców dotyczy kwestii rękojmi za wady, możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, oraz zagadnień związanych z klauzulami abuzywnymi czyli niedozwolonymi postanowieniami umownymi – czyli jak łatwo można zauważyć nie jest to ochrona kompleksowa. Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia przewidziane dla konsumentów, przedsiębiorca musi wykazać, że zawierana transakcja nie ma charakteru zawodowego, czyli nie jest związana z przedmiotem działalności przedsiębiorcy. Ocena związku zawarcia umowy z prowadzoną działalnością będzie dokonywana w oparciu o kody PKD przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2021r. przedsiębiorcy nie mogą stosować klauzul abuzywnych w umowach zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Za klauzulę abuzywną należy uznać zapis umowy, który nie był uzgodniony indywidualnie (np. został umieszczony na wzorcu umowy) i kształtuje prawa i obowiązki konsumenta albo przedsiębiorcy traktowanego jak konsument w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, uzyskali również dodatkowe uprawnienia w zakresie rękojmi za wady, które do dnia 1 stycznia 2021 r. zarezerwowane były tylko dla konsumentów. Dotyczą one m. in. domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, ograniczenia możliwości wyłączenia rękojmi czy obowiązku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ww. przypadkach zyskały nowe przywileje i dodatkową ochronę konsumencką. Od 1 stycznia 2021 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

  1. niedozwolonych postanowień umownych, czyli tzw. klauzul abuzywnych
  2. rękojmi za wady
  3. zyska wspomniane już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zmiana a regulaminy sklepów internetowych.

Nowe przepisy z pewnością nakładają na sklepy internetowe obowiązek zaktualizowania ich regulaminów. Przede wszystkim chodzi o to, aby sprzedawcy uwzględnili nową kategorię –przedsiębiorca o cechach konsumenta – w swoich regulacjach.

Warto zwrócić uwagę na to, że zwykłe zmienienie w „słowniczku pojęć” definicji konsumenta, będzie dużym błędem, ponieważ, przedsiębiorca o cechach konsumenta to jednak nie jest konsument, lecz, jak wspomniano wyżej, nowa kategoria kupującego. Zrównywanie go z konsumentem jest niewątpliwie chybione.

Nadto, cały regulamin należy przeanalizować pod względem trzech zakresów, w jakich osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta uprawnieniami konsumenta. Tymi zakresami są: niedozwolone postanowienia umowne, rękojmia za wady oraz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Niniejsza nowelizacja swoją wielkością i istotnością może przypominać sytuację z 2018 r., gdy do polskiego porządku prawnego wchodziły przepisy dotyczące RODO. Wówczas przedsiębiorcy sprawdzali swoje regulaminy pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, tak teraz ponownie zobligowani są do sprawdzenia, czy ich obecne regulaminy uwzględniają nową kategorię klientów.

Tematu opisanego powyżej nie należy pod żadnym pozorem bagatelizować lub zostawiać na później. Sprzedawcy bowiem, mogą dość szybko spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami nie dostosowania swoich regulaminów do nowelizacji. Przykładem mogą być przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Już sam fakt niepoinformowania nowej grupy klientów o dwutygodniowym prawie do odstąpienia może wydłużyć to prawo do roku.

Warto również pamiętać, iż każda zmiana regulaminu internetowego wiąże się z koniecznością wcześniejszej publikacji jego treści oraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zapoznania się ze zmianami przez kupujących. Tak więc, tym bardziej sprzedawcom powinno zależeć na jak najszybszym dostosowaniem ich regulaminów do obowiązującego prawa. Ostrzegamy jednak – zmiany koniecznie muszą zostać przeprowadzone kompleksowo.