Menu Zamknij
Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanymi z zamówieniami publicznymi. Wśród naszych klientów są zarówno zamawiający jak i wykonawcy. Dedykowany zespół Radców Prawnych i Adwokatów Kancelarii gwarantuje kompleksową i profesjonalną obsługę  już od samego początku procesu zamówieniowego.

Dla Zamawiającego:


 • Przygotowanie SIWZ wraz z załącznikami;
 • Przygotowanie projektu umowy o zamówienie publiczne;
 • Doradztwo w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wszystkich jego etapach;
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • Reprezentacja w postępowaniu skargowym przed Sądem Okręgowym;
 • Reprezentacja w procesie kontroli Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Doradztwo przy udzielaniu zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Reprezentacja w sprawach o korekty finansowe nakładane w związku z naruszeniami prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Audyt zamówień publicznych w jednostce;
 • Organizacja wewnętrzna procesów udzielania zamówień publicznych (w tym sporządzanie projektów regulaminów udzielania zamówień);
 • Opinie prawne;
 • Szkolenia

Dla Wykonawcy:


 • Doradztwo w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Analiza składanych dokumentów, pomoc w sporządzeniu oferty;
 • Sporządzanie środków ochrony prawnej (odwołań, skarg, informacji o niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
 • Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • Audyt ofert konkurencyjnych pod kątem możliwości wniesienia odwołania;
 • Przygotowanie korespondencji z zamawiającymi w sprawach ubiegania się i realizacji zamówienia publicznego;