Menu Zamknij

Kompleksowa obsługa prawną w zakresie ochrony środowiska

Nasze wieloletnie doświadczenie  w zakresie ochrony środowiska jest gwarancją pełnego przygotowania do świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Naszymi głównymi odbiorcami są podmioty gospodarcze działające w obszarach takich jak: odpady, opakowania, gospodarka wodna i odprowadzanie ścieków, lokalizacja inwestycji, zanieczyszczenie gruntu i powietrza.

Zakres wsparcia w ramach prawa ochrony środowiska:


 • Bieżące konsultacje i sporządzanie opinii prawnych na temat wykładni obowiązujących przepisów i ich wpływu na prowadzoną lub planowaną do uruchomienia działalność gospodarczą;
 • Pomoc w procedurach lokalizacji inwestycji;
 • Problematyka uzyskiwania zezwoleń środowiskowych, a także odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień zawartych w posiadanych zezwoleniach;
 • Opłaty i kary środowiskowe;
 • Audyt weryfikacyjny w celu identyfikację możliwych obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH z pisemnym raportem podsumowującym;
 • Pomoc w przeprowadzaniu wszelkich, przewidzianych w rozporządzeniu REACH procedur rejestracyjnych;
 • Doradztwo i przygotowanie wszelkich dokumentów w komunikacji z dostawcami, odbiorcami oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA);
 • Przygotowywanie umów Konsorcjum SIEF zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie;
 • Reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną środowiska (np. obrona przed wygórowanymi opłatami i nałożonymi karami);
 • Oceny ryzyka związanego z zakupem/sprzedażą nieruchomości (w tym nieruchomości skażonych;
 • Sporządzanie raportów due diligance nieruchomości i przejmowanych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Duże firmy produkcyjne mogą interesować następujące aspekty:


 • Uzyskanie, a później nadzorowanie przestrzegania pozwoleń z zakresu ochrony powietrza, wody, gospodarki odpadami, hałasu, itp.,
 • Przestrzeganie wymogów w zakresie gospodarki bateriami i akumulatorami,
 • Przestrzeganie wymogów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Obowiązki w zakresie wprowadzania na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Negocjowanie umów z organizacjami odzysku i dostawcami mediów,
 • Gospodarka odpadami (samodzielna lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm),
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (od sprawdzenia czy nieruchomość nadaje się do określonego celu po wsparcie w procesie budowlanym),
 • Pomoc w procesie zakupu/przejmowania firm (sporządzanie raportów due diligence w zakresie ochrony środowiska),

Firmy handlowe i usługowe mogą interesować następujące aspekty:


 • Gospodarka odpadami,
 • Postępowanie z opakowaniami,
 • Postępowanie z niektórymi produktami niebezpiecznymi dla środowiska (zużyte oleje, opony, akumulatory, baterie, odpady niebezpieczne (medyczne/chemiczne/freon z klimatyzatorów/promieniotwórcze),
 • Pomoc w procesie inwestycyjnym.

Tematy, które mogą szczególnie zainteresować wszystkich klientów:


 • Sporządzanie audytów środowiskowych na temat zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami,
 • Bieżący monitoring przepisów z zakresu środowiska i odpadów (w cyklach uzgodnionych z klientem 1 lub 2 razy w miesiącu).