Menu Zamknij

Prawa ubezpieczonego. Odmowa wypłaty świadczenia nie zamyka drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Działalność firm ubezpieczeniowych polega na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Świadczenie ubezpieczeniowe jest kwotą wypłacaną przez ubezpieczyciela ubezpieczonym lub uposażonym. Świadczenie wypłacane jest jedynie wówczas, gdy nastąpi konkretne zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej.

Świadczenia ubezpieczyciela polegają w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

W przypadku kiedy ubezpieczyciel nie spełni świadczenia lub obniży jego wartość, osoby uprawnione z umowy ubezpieczenia, w tym ubezpieczający, mają określone uprawnienia.

Przede wszystkim ubezpieczającemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego występując z odpowiednim powództwem o odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością wstępnego pokrycia kosztów sądowych (opłata od pozwu, ewentualne koszty opinii biegłego sądowego), a w razie oddalenia powództwa ryzyko obciążenia poszkodowanego kosztami procesu poniesionymi przez stronę przeciwną.

Przed wkroczeniem na tę drogę warto zatem skorzystać ze ścieżki reklamacyjnej.

Jest ona pozasądową metodą rozwiązywania sporów z ubezpieczycielem. Reguluje ją ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozwiązywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2019, poz. 2279 ze z m., dalej zwaną Ustawą reklamacyjną).

Zgodnie z art. 2 ust. 2  ustawy reklamacyjnej, reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego;

Ustawa reguluje kompleksowo tryb składania reklamacji przez osoby fizyczne (także w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą) określonym ustawowo podmiotom rynku finansowego oraz powołuje instytucję Rzecznika Finansowego, który czuwa nad przestrzeganiem ustawy.

Po złożeniu przez ubezpieczającego reklamacji, ubezpieczyciel rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji a w szczególnie skomplikowanych sytuacjach w terminie do 60 dni. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamację uważa się za rozpoznaną zgodnie z wolą klienta.

Po zakończeniu ścieżki reklamacyjnej ubezpieczający, który nie zgadza się z decyzją firmy ubezpieczeniowej, może skierować swoją sprawę do Rzecznika Finansowego.

 

Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

1)poinformować wnioskodawcę, że nie stwierdził naruszenia jego praw lub interesów;

2)zwrócić się do podmiotu rynku finansowego, w którego działalności stwierdził naruszenie praw lub interesów klientów, o ponowne rozpatrzenie sprawy;

3)zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej.

Rzecznik może wytoczyć powództwo na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności tych podmiotów, jak również za zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

Rzecznik w zakresie swojej właściwości może wytaczać powództwo w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

Jako ubezpieczony nie jesteś pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw.

Odmowa wypłaty świadczenia nie zamyka drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Od Ciebie zależy jak dobrze wykorzystasz przysługujące Ci uprawnienia.