Menu Zamknij

Praca zdalna w dobie pandemii a wypowiedzenie umowy o pracę

Praca zdalna w dobie pandemii a wypowiedzenie umowy o pracę

Praca zdalna była stosowana w przedsiębiorstwach od dłuższego czasu, często nazywana telepracą. W Kodeksie Pracy uwzględniono przepisy dotyczące telepracy, ale pojęcie pracy zdalnej nie jest jeszcze uregulowane prawnie, chodź prace nad tym są już prowadzone.

Ustawa z dnia 24.07.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczonej pracy Art. 4 zarysowała ogólne zasady pracy zdalnej w okresie pandemii tj. ,,w okresie obowiązywania stanu zagrożenia albo stanu pandemii, ogłoszonego z powodu Covid-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)’’. W oparciu o wskazane przepisy każdy pracodawca może powierzyć pracę w formie pracy zdalnej, może to być polecenie przekazane ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownik w trybie pracy na odległość może pojawiać się w biurze – siedzibie pracodawcy regularnie (np. raz, dwa razy w tygodniu) ale może też tygodniami świadczyć pracę z domu. Dobrze jeśli te wewnętrzne uregulowania w zakładzie pracy są zapisane w Regulaminie pracy zdalnej.

Nowe wyzwania postawione przez pandemię Covid-19 w 2020 r. spowodowały, że w wielu miejscach pracy zwłaszcza w przypadku pracowników biurowych praca zdalna stała się powszechnym zjawiskiem.

Przed pracodawcami pojawiły się nowe wyzwania, związane z uregulowaniem zasad stosunku pracy. Zdalne rekrutacje, zdalne szkolenia, wprowadzenie dystansu społecznego do wewnętrznych procedur. Stosunek pracy wiąże się jednak także z jego zakończeniem w uzasadnionych przypadkach. Często bowiem zdarza się, że w tej materii mogą pojawić się wątpliwości jak pracodawca może  zwolnić z pracy i z obowiązku pracy pracownika, który pracuje zdalnie.

W takiej sytuacji pracodawca na pewno musi zachować formę pisemną zachowując terminy wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem Pracy. Dopuszczalna jest forma wypowiedzenia umowy poprzez email pod warunkiem że strona wypowiadająca (w tej sytuacji pracodawca) opatrzy swoje oświadczenie bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli taki email zostanie wysłany w godzinach wskazanych jako godziny pracy i pozostawania w dyspozycji pracodawcy, to przyjmuje się, że od tego momentu zaczyna biec okres wypowiedzenia. Pracownik nie musi przeczytać treści e-maila, aby wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne. Powinien jednak mieć taką możliwość (podobnie jak przy formie pisemnej), a zatem wiadomość musi pojawić się w jego skrzynce mailowej. Pracodawca nie powinien tego bagatelizować, gdyż to jego obciąża ciężar udowodnienia tej okoliczności w sądzie. Wskazany rozkład ciężaru dowodu stanowi zabezpieczenie interesu pracowników. Warto zatem wysłać e-maila na skrzynkę służbową (jeśli pracownik ma do niej dostęp), a nie na prywatną oraz zadbać o potwierdzenie odbioru przez pracownika.

Istnieje także druga, bardziej powszechna możliwość skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę na odległość – wysłanie podpisanego wypowiedzenia w formie pisemnej drogą tradycyjną, czyli listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wypowiedzenie umowy o pracę zostaje uznane za prawidłowo doręczone w momencie odbioru przesyłki przez adresata. W przypadku braku odbioru przez pracownika listu poleconego uznaje się, że została ona doręczona po jej drugim awizowaniu.