Menu Zamknij

PPP  – Pakiet Przyjazne Prawo tj. kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu, z których większość weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

PPP  – Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo jest to kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu, z których większość weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020r. na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Ustawa ta wprowadza wiele zmian, których celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm w Polsce.

Pierwszą z najistotniejszych zmian jest tzw. prawo do popełnienia błędu. W przypadku, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną zarejestrowaną w CEIDG popełni błąd, który zagrożony jest karą mandatu karnego lub karą pieniężną, dostanie jedynie pouczenie oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo to obowiązuje rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, a także w przypadku podjęcia działalności gospodarczej ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Występują tu jednak ograniczenia. Prawo to nie przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli popełnienia naruszenie po raz kolejny albo w przypadku,gdy naruszenie prawa jest rażące lub nieusuwalne.

Kolejnym rozwiązaniem jest wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Zgodnie  wcześniejszą regulacją termin do rozliczenia wynosił 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Po zmianach obowiązują terminy rozliczeń na zasadach ogólnych tj. co do zasady do 25-ego dnia następnego miesiąca wraz z deklaracją VAT. Wcześniej taki sposób rozliczania przysługiwał jedynie podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym przedsiębiorcom AEO. Według Ministerstwa Rozwoju na tym rozwiązaniu tego skorzysta nawet 47 tys. importerów.

Wprowadzono także ochronę konsumencką dla firm z CEIDG. Przysługuje ona firmą w relacjach z innymi przedsiębiorcami i obejmuje tylko takie umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Ochrona ta odnosi się do klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady, a także w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W wyżej wymienionych aspektach ochrona przedsiębiorców z CEIDG została zrównana z ochroną przyznaną konsumentom.

Kolejną z prowadzonych zmian jest rozszerzenie definicji rzemieślnika. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe nie tylko jak dotychczas poprzez wpis w CEIDG, ale także przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem wyboru jednej tych form prowadzenia działalności gospodarczej jest, by osoby będące wspólnikami w takiej spółce posiadały kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli krewnymi w linii prostej.

Nastąpiła też zmiana w zakresie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, pozwoleń oraz licencji w przypadku, gdy właściciel przedsiębiorstwa wpisany do CEIDG sprzedaje lub przekazuje nieodpłatnie swojemu następcy firmę. By przedsiębiorca mógł przejąć decyzję wymagane jest jedynie spełnienie 4 przesłanek:

1) złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa,

2) przedstawienie dowodów potwierdzających, że nabywca firmy spełnia niezbędne wymagania,

3) złożenie przez nabywcę oświadczenia o akceptacji obowiązków, które wynikają z decyzji,

4) uzyskanie zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę w przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób.

            Pakiet Przyjazne Prawo wpływa także na wiele innych branż m.in. pocztową, telekomunikacyjną, gastronomiczną, lotniczą oraz energetyczną.