Menu Zamknij

Podwyżki podatków i nowe daniny od 2021 roku

Wraz z rozpoczęciem 2021r. polski ustawodawca przewidział wprowadzenie nowych podatków oraz możliwy wzrost tych obciążeń publicznoprawnych które już obowiązują. Mowa między innymi o nowym podatku cukrowym, opłacie od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300ml, opodatkowaniu CIT spółek komandytowych oraz innych obciążeniach. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące nowych podatków i podwyżek.

Podatek cukrowy i opłata od napojów alkoholowych

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadza tzw. podatek cukrowy oraz opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml. Przepisy ustawy wprowadzające nowe podatki, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Jeżeli chodzi o podatek cukrowy – nowa opłata obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne tj. kofeinę i taurynę. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju.

Z kolei przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe nieprzekraczające 300 ml, zobowiązani będą do uiszczenia opłaty w wysokości 25 zł za każdy litr stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie uiści należnej opłaty w terminach określonych w ustawie, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na przedsiębiorcę dodatkowe opłaty, które będą spełniać rolę sankcji, za uchylanie się od obowiązku uiszczenia opłaty.

Polska Federacja Producentów Żywności przewiduje że, nowa opłata może skutkować wzrostem cen napojów w Polsce aż o 40 procent.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

W związku z przyjęciem przez Sejm w dniu 28 października 2020r. nowelizacji ustaw dotyczących m.in. podatków dochodowych, od dnia 1 stycznia 2021r. spółki komandytowe będą obciążone opodatkowaniem CIT. Celem takiego działania ma być uszczelnienie systemu podatkowego.

Wprowadzone zmiany zakładają opodatkowanie spółek komandytowych w sposób przewidziany obecnie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki komandytowe zobowiązane będą do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9 lub 19 proc. od wygenerowanego dochodu. Jednocześnie, wspólnicy spółek komandytowych również będą podlegali opodatkowaniu od dochodu, uzależnionego od  wysokości udziału w zyskach spółki.

Jednocześnie, art. 12 ust. 2 ustawy przewiduje, że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy nowelizacji znajdą zastosowanie do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r.

Możliwy wzrost podatków i opłat lokalnych

Ustalone przez Ministra Finansów stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na rok 2021 zostały opublikowane  w dniu 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim. Mowa o podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłatach reklamowej, uzdrowiskowej, opłatę miejscowej oraz targowej jak również o opłacie od posiadania psów.

Należy wskazać, że maksymalne stawki są uzależnione od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku. Wzrost cen towarów i usług oznacza zatem wzrost opłat i podatków. Od stycznia do czerwca 2020 r. ceny wzrosły o 3,9 % i o tyle podniesiona została górna granica opłat oraz podatków. Podane stawki wyznaczają jedynie górną granicę wzrostu, bowiem ostateczna wysokość podatków i opłat lokalnych ustalana jest przez rady gmin.

Podatek handlowy

Przepisy regulujące podatek handlowy tj. ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, weszły w życie jeszcze w 2016 roku. Podatek został jednak zawieszony na skutek wszczętego przez Komisję Europejską postępowania. Jednocześnie przewiduje się, że od dnia 1 stycznia 2021r. podatek ten będzie odwieszony, co wynika również z budżetu zaplanowanego na 2021r., który przewiduje wprowadzenie podatku. Według przepisów ustawy regulującej podatek handlowy, obowiązywać mają dwie stawki podatku, który miałyby płacić przedsiębiorstwa z sektora handlu. Pierwsza stawka ustalona została w wysokości 0,8 proc. i dotyczyła przedsiębiorców z miesięcznym obrotem między 17 mln a 170 mln zł. Druga stawka w wysokości 1,4 proc. miała znaleźć zastosowanie do przedsiębiorców, których obrót wynosi powyżej 170 mln zł miesięcznie.