Menu Zamknij

Planowane rozwiązania dotyczące udzielenia pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Stan na 26.03.2020 r.

Do dnia dzisiejszego Ustawodawca nie uchwalił jeszcze rozwiązań dotyczące sposobu udzielenia pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, na co wszyscy z niecierpliwością czekamy. Brak na razie konkretnej i wiążącej informacji co do ostatecznego kształtu rozwiązań, jak i daty ich przyjęcia.
Początkowo zaproponowana forma planowanego wsparcia nie była optymistyczna dla przedsiębiorców, dlatego wciąż pojawiają się nowe założenia budzą zainteresowanie, ale również dezinformację. Uporządkowując, na dzień dzisiejszy projekt tarczy antykryzysowej obejmuje poniższe rozwiązania:

Zwolnienie ze składek ZUS


Państwo na trzy miesiące miałoby przejąć opłacanie składek na ZUS. Dotyczy to najmniejszych firm, zatrudniających do dziewięciu pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników). Pomoc miałaby dotyczyć firm zarejestrowanych przed 1 lutego br., jak i samozatrudnionych i zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Zwolnienie z KRUS-u oraz zasiłek dla rodzin rolniczych


Również na okres trzech miesięcy wraz z udzieleniem zasiłku opiekuńczego dla rodzin rolniczych.

 

Świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych


ZUS miałby wypłacić takim osobom gwarantowane świadczenie miesięczne – nieoskładkowane i nieopodatkowane. Co do zasady jest to kwota w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli około 2 tys. zł. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
W przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, ma być to kwota w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania takiego świadczenia miałaby być wysokość przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. To nie mogłoby przekraczyć 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Poza tym wymogiem miałoby być by przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed lutym 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musiałby spaść o minimum 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiałoby dojść nie wcześniej niż 1 lutego. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenie, będzie musiał udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Dofinansowanie zatrudnienia


Pracodawca miałby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Pracodawca może obniżyć o 20 proc. wynagrodzenie i czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż do pół etatu. Natomiast państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia, jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2,5 tys. zł.

Uelastycznienie czasu pracy


Pracodawca dotknięty skutkami epidemii COVID-19 miałby możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku z 35 do 32 godzin. W porozumieniu z pracownikami będzie mógł też wydłużyć dobowy czas pracy do maksymalnie 12 godzin.

Kredyt dla firm


Instytucje rozwojowe w ramach pakietu antykryzysowego miałyby zaoferować firmom kredyty z gwarancjami, dopłaty do kredytów, finansowanie leasingu, odroczenie leasingu czy podwyższenie kapitału.

Zaliczki na PIT, roczna deklaracja PIT


Te miałyby być odroczone lub nawet umorzone. Procedura wnioskowa miałby być znacznie uproszczona.
Resort finansów miałby zrezygnować przy tym z z opłaty prolongacyjnej, by nie generować po stronie firm dodatkowych kosztów.
W przypadku firm zatrudniających pracowników przesunięte miałyby być płatności zaliczek za ostatnie trzy miesiące. Więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj będą zostaną przesunięte na lipiec.
W przypadku rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli zostaną złożone po terminie.
8. Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
Planuje się wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu miałaby procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów.
Jednocześnie nienaliczenie kar umownych nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo, wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

Korzystniejsze zasady rozliczania straty


Pakiet antykryzysowy miałby umożliwić podatnikom CIT i PIT, ponoszących negatywne konsekwencje panującej epidemii koronawirusa, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunkiem miałoby być osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

 

Ułatwienia dla branży turystycznej i rozrywkowej


Zakłada się przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. Dziś jest to 14 dni.
Wprowadzono również możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy


Już udzielony zasiłek opiekuńczy miałby zostać wydłużony o kolejne 14 dni, mógłby również zostać udzielony wstecz.

 

Inne rozwiązania


Pozostałe rozwiązania zakładają m.in.:

  • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
  • umożliwienie sklepom, objętym zakazem handlu w niedziele
  • przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,
  • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania, przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
  • zwalnianie z naliczania kar umownych za związane z epidemią koronawirusa opóźnienia przy realizacji przetargów oraz umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową.