Menu Zamknij

Pomoc dla przedsiębiorców przewidziana w tzw. tarczy antykryzysowej 1.1 i 2.0

Stan prawny na 14.04.2020 r.

Do dnia dzisiejszego w polskim obrocie prawnym pomoc przedsiębiorcom dotkniętymi negatywnymi skutkami epidemii wywołanej COVID-19 ma zagwarantować Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. zwana powszechnie tzw. tarczą antykryzową. Jej rozwiązania sprowadzają się w obecnym kształci do wsparcia przede wszystkim jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, z licznymi obostrzeniami. Powodują one, że pomoc ta może nie być wystarczająca dla przedsiębiorców, a dla niektórych może nie być w ogóle dostępna.
Wobec tego, w niecały miesiąc od ogłoszenia na terytorium naszego kraju epidemii COVID-19 rząd opracował cztery odsłony tzw. tarczy antykryzysowej, które mają być uzupełnieniem pierwotnej ustawy i są nazywane roboczo tarczą antykryzysową 1.1 i 2.0. Przyjęte przez Sejm projekty mają być w dniu 15 kwietnia 2020 r. poddane pod obrady Senatu. Z uwagi na ilość proponowanych zapisów i ich wieloprzedmiotowość, nowelizacja tarczy antykryzysowej to łącznie kilkadziesiąt nowych pozycji, w niniejszym opracowaniu przedstawiamy główne założenia projektów, które mają dotyczyć interesów przedsiębiorców.

Zwolnienie ze składek ZUS

Do najważniejszych zmian zaliczyć można rozszerzenie zwolnienia z płatności składek ZUS dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób (aktualnie możliwość ta obejmuje przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób). Wymiar tej pomocy ma jednak inny zakres. Państwo bowiem ma pokryć połowę (50 proc.) składek na ZUS (łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej) takim przedsiębiorstwom, jednak pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Zwolnienie dotyczy składek zarówno za przedsiębiorcę, jak i pracujące dla niego osoby należnych z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Do otrzymania wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej trzeba złożyć odpowiedni wniosek i mieć na uwadze, że pomoc dotyczy wyłącznie składek nieopłaconych.
Zauważyć należy, iż termin do zapłaty należnych składek za marzec 2020 r. mija z dniem 15 kwietnia 2020 r. Parlament nie zdąży najpewniej na czas z nowelizacją, zatem oznacza to, ze firmy od 10 do 49 osób nie mają jeszcze prawa do ulgi w ZUS za marzec, aczkolwiek istnieje sposób, by z niej skorzystać. Sposobem wyjścia z tej sytuacji może być złożenie wniosku do ZUS o zawieszenie zapłaty składek na trzy miesiące, tj. wniosek RSO bądź RDU. To jedna z pierwszych form wsparcia udostępnionych przez ZUS przedsiębiorcom, jeszcze przed wejściem tarczy antykryzysowej 1.0 w życie. Po przyjęciu tarczy 2.0 w obecnie proponowanym kształcie przedsiębiorca będzie mógł złożyć dodatkowo wniosek o zwolnienie z tych samych składek (wniosek RDZ), ZUS nie będzie dalej rozpatrywał wniosku o odroczenie, lecz jedynie o zwolnienie z tych składek. Nie będzie też potrzeby zawarcia umowy z ZUS dotyczącej odroczenia składek podlegających zwolnieniu.

Świadczenie postojowe

Wypłata tzw. postojowego dla samozatrudnionych oraz osób na umowach cywilnoprawnych ma być wydłużona do 3 miesięcy. Przypomnieć należy, że pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca. Mają obowiązywać uprzednio ustalone warunki i wymiar pomocy.

Zasiłek dla rolników

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej zakłada również wprowadzenie zasiłku dla rolników i pracujących z nimi domowników. Osoby te mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), aczkolwiek jeśli są poddani obowiązkowej kwarantannie lub przebywają w szpitalu w związku z koronawirusem i nie mogą przez to wykonywać swojej pracy.

 

Organizacje pozarządowe

O dopłaty do wynagrodzeń pracowników będą też mogły wnioskować organizacje pożytku publicznego, tj. fundacje i stowarzyszenia. Głównie dotyczy to rozwiązania 40-40-20, czyli obniżenia wymiaru etatu o 20 proc. przy utrzymaniu zatrudnienia. Pozostałe 80 proc. zapłacą po połowie (po 40 proc.) pracodawca i państwo.

 

Zabezpieczenie przed egzekucją

Pojawił się też zapis dotyczący zabezpieczenia przed egzekucją środków finansowych służących powstrzymaniu choroby COVID-19. Dotyczy to egzekucji w ramach: postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych, administracyjnych organów egzekucyjnych.

Pożyczki

Przewidziano zmiany w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu. Pojawiła się też możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.

Pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu

Przysługuje przedsiębiorcom z wybranych branż, szczególnie firmom z sektora transportowego. Ma ona na celu zapewnienie utrzymania finansowania leasingowania floty transportowej oraz udzielanie firmom pożyczek z 15-miesięczną karencją w spłacie.

Mikropożyczki

Rozszerzony będzie krąg mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z mikropożyczki w kwocie 5 tys. zł, także o podmioty, które nie zatrudniają pracowników, czyli o tzw. samozatrudnionych. Pożyczka ta będzie im umorzona, z zastrzeżeniem iż jeśli utrzymają działalność przez okres trzech miesięcy od jej otrzymania.

Tarcza finansowa

W środę, 8 kwietnia br. podczas konferencji w NBP premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie jeszcze innej tarczy, tzw. finansowej. Ma opierać się na częściowo bezzwrotnych pożyczkach i subwencjach dla wszystkich firm (bez względu na wielkość), które odczuły skutki pandemii koronawirusa, w zamian za utrzymanie miejsc pracy. Za realizację programu, który jest częścią dotychczasowej tarczy antykryzysowej, odpowiadać ma Polski Fundusz Rozwoju.
Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej. Wartość udzielonej pomocy w ramach tarczy finansowej to 100 mld zł, z czego aż 60 mld to pomoc bezzwrotna.

Z rozwiązań moją mieć możliwość skorzystać:

a) mikrofirmy:
– dotyczy pokrycia kosztów działalności, w tym pensji dla firm,
– o odnotowanym spadku przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku
– objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), w tym 75 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne, 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. Subwencja ma zabezpieczenie w postaci weksla.

b) małe i średnie przedsiębiorstwa:
– przewidywane 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5 proc. subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

c) duże przedsiębiorstwa
– Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania, posiadanie rezydencji podatkowej w Polsce, rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe w Polsce.
– przewidywane trzy formy wsparcia: 1. Pożyczki lub obligacje na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł, 2. Pożyczki preferencyjne na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł, 3. Udziały lub akcje na zasadach rynkowych, lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanej powyżej Ustawy. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią ustawy i skonsultować działania z Kancelarią. Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.