Menu Zamknij

Planowana zmiana ustawy PIT i CIT

Planowana zmiana w z zakresie możliwości uniknięcia składania zawiadomienia jeśli płatność dokonywana jest z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Obecnie są prowadzone zaawansowane prace nad projektem zmiany ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT).Projekt przewiduje m. in. wprowadzenie zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących uznania kosztów uzyskania przychodu, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek spoza tzw. „białej listy”. Zmiany mają pozwolić na uniknięcie obowiązku składania zawiadomienia ZAW-NR pod pewnymi warunkami.

W omawianym obszarze, nowelizacji ma zostać poddany art. 15d Ustawy CIT. Obecnie artykuł ten zakłada m. in. brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Ustawy Prawo przedsiębiorców została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”). Natomiast, zgodnie z ust. 4 tego artykułu istnieje możliwość zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem  złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba §3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (ZAW-NR).

Nowelizacja zakłada znaczną zmianę art. 15d ust. 4, a dokładniej rozszerzenie możliwości rozpoznania kosztu podatkowego, pomimo płatności na rachunek spoza białej listy. Poza dotychczasowym złożeniem zawiadomienia ZAW-NR, według znowelizowanej ustawy, wydatki do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć również jeśli płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Składać zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego nie będzie trzeba również, jeśli płatność będzie wynikała z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę na zasadach odwrotnego obciążenia. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi w niejednej sytuacji transakcje z kontrahentem, a także pozwoli na pozbycie się niepewności w zakresie zaliczania kosztów do kosztów uzyskania przychodu.

Analogicznie zmiany obejmą również art. 22p Ustawy PIT, który reguluje powyższe kwestie w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2020 r.