Menu Zamknij

Pakiet Slim VAT – proponowane zmiany od 2021 roku

Pakiet Slim VAT – proponowane zmiany od 2021 roku

Jak donosi Ministerstwo Finansów, nowelizacja ustawy od podatku od towarów i usług ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu w czasie epidemii oraz eliminację barier dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Proponowaną zmianą jest wprowadzenie uproszczeń w zakresie rozliczania faktur korygujących in-minus. W przypadku dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w wyniku wystawienia faktury korygującej, ujęcie tej korekty następuje w okresie, w którym nabywca otrzymał tę korektę, a jej wystawca uzyskał potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. W praktyce bardzo często się zdarza, że wystawca faktury korygującej ma trudności w uzyskaniu tego potwierdzenia, co blokuje mu możliwość rozliczenia tej korekty w deklaracji.

Po zmianie przepisów podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił warunki transakcji z nabywcą towaru lub usługobiorcą. Zatem zniesiony zostanie formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Przedmiotową dokumentacją będzie np. aneks do umowy, czy korespondencja e-mail.

Zmiany dla eksporterów towarów

Obecnie podatnik VAT, który otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem eksportu towaru korzystał ze stawki 0% pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy. W praktyce podatnik miał niewiele czasu na organizację procedur eksportowych od dnia uzyskania zaliczki od swojego kontrahenta.

Proponowane zmiany wprowadzają wydłużenie terminu na wywóz towarów z dwóch do sześciu miesięcy, co umożliwi podatnikom zachowanie prawa do zastosowania stawki 0% do zaliczek w eksporcie towarów.

Odliczenie podatku VAT naliczonego

Przepisy ustawy od podatku od towarów i usług pozwalają podatnikom na odliczenie VAT naliczonego w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji za dwa następne okresy. Problem w tym, że podatnicy bardzo często otrzymywali faktury VAT z dużym opóźnieniem lub odnajdywali te faktury już po możliwym terminie do rozliczenia. Podatnicy wówczas musieli ujmować VAT naliczony w drodze korekty deklaracji VAT.

Zmiana proponowana przez MF wydłuża termin do rozliczenia podatku VAT naliczonego o kolejny miesiąc.

Prezenty o małej wartości

Zgodnie z przepisami omawianej ustawy przez prezenty o małej wartości rozumiemy przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Nowelizacja ustawy proponuje zwiększenie wartości limitu określającego prezent o małej wartości z 10 zł do 20 zł