Menu Zamknij

Pakiet przyjętych rozwiązań dotyczący rynku pracy trafił do Senatu.

W miniony weekend Sejm przyjął pakiet ustaw wchodzących w skład Tarczy Antykryzysowej. Obecnie projekt trafił do Senatu.

Wśród przyjętych rozwiązań dotyczących rynku pracy znajdziemy:


1. Zwolnienie ze składek ZUS mikro przedsiębiorców, zatrudniających do 9 pracowników

 Państwo zwolni przez okres 3 miesięcy mikro przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni, jako płatnicy składek przed 29 lutego 2020 r., z obowiązku zapłaty składek za wszystkich pracowników.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ustawa zakłada upoważnienie Rady Ministrów do określenia w drodze Rozporządzenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego niż pierwotnie zakładane 14 dni w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

W projekcie uwzględniono również osoby opiekujące się dziećmi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia przez nie 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Regulacje dotyczące badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Ustawa zakłada czasowe zawieszenie stosowania art. 229 Kodeksu Pracy nakładającego obowiązek okresowych badań profilaktycznych.

Natomiast zgodnie z założeniami ustawy badania wstępne i kontrolne będzie mógł przeprowadzić i wydać orzeczenie inny lekarz niż lekarz medycyny pracy, jednakże orzeczenie to straci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

4. Elastyczne rozwiązania w zakresie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy.

Ustawa zakłada:

  • Możliwość ograniczenia odpoczynku dobowego do 8 godzin, a odpoczynku tygodniowego do 32 godzin,
  • Wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.

5. Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który odnotuje spadek obrotów gospodarczych rozumianych, jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku lub nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku:

a) może wprowadzić postój ekonomiczny

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to zostanie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

b) może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, należnego pracownikowi, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu.

6.Odroczenie terminu wdrożenia PPK dla średnich firm tzw. II etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych do końca listopada, czyli do czasu, kiedy przypada wdrożenie III etapu.