Menu Zamknij

ORGANIZACJA TARGÓW W DOBIE KORONAWIRUSA

Gdy w marcu 2020 r. polski rząd zdecydował się wprowadzić stan epidemii, pewnym było, że nie pozostanie to bez wpływu na działalność wielu firmy. Negatywne skutki pandemii odczuwane są w sposób szczególny przez firmy z branży targowej.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 447 ze zm.) reguluje kwestię organizacji targów w treści § 9 ust. 20 wskazując, że do dnia 28 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Dla wielu uczestników targów proponowane przez rząd rozwiązanie oznacza odwołanie większości zaplanowanych imprez. Przedłużający się okres niepewności panujący w przedsiębiorstwach przekłada się na konieczność korygowania planów i zachowawczego prowadzenia biznesu. Straty w branży targowej są nieuniknione. Organizatorzy targów nierzadko dokonują zmiany terminów ich realizacji  by je minimalizować.

Problemem, który jest nieunikniony w branży są spory w relacjach między Organizatorami a Wystawcami. Z jednej strony nie można winić branży targowej, że wydarzenie nie odbyło się w danym terminie, bądź też odbyło się w zmienionej formule czy też zostaje przesunięte na bardziej pewny czas. Organizatorzy realizując takie wydarzenie czynią działania na długo przed nim. Dla Wystawców jednak usługą jest samo wydarzenie a nie przygotowania do niego.

Istotnych jest tu kilka faktów. Umowa z Organizatorem to tylko początek kosztów Wystawcy. Kolejnymi w zależności od łączących strony umów mogą być m.in.: zamówienie projektu i budowy stoiska, druk broszur technicznych, artykuły reklamowe, transport eksponatów na targi, ogłoszenia reklamowe.

            Wszystkie wymienione czynności wymagają czasu, kreują po stronie Wystawców kolejne zobowiązania, a to z kolei, z uwagi na niepewność organizacji targów stanowi kolejne ryzyka finansowe. Wszystkie te czynności to dla Wystawców potencjalne straty podczas gdy ich zainteresowanie realizacją zawartej umowy w innym terminie lub zmienionej formule, może ulec znacznemu obniżeniu. Słuszną obawą może być również malejąca liczba odwiedzających targi i spadek atrakcyjności takiego przedsięwzięcia.

.

Negatywne skutki pandemii odczuwane są w sposób szczególny przez małe i średnie firmy. Wiele z nich uczy się działania w tzw. nowej normalności, a niedogodności z którymi przychodzi im się spotykać starają się rozwiązywać przez współpracę z kontrahentami. Sposobem na rozwiązanie sporu może być zakończenie umowy z godziwą rekompensatą za usługi już wykonane przez drugą stronę umowy.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 750 k.c. do umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Kwestię wypowiadania umów zlecenia reguluje art. 746 k.c., który na podstawie art. 750 k.c. należy stosować również do umów o świadczenie usług i który pozwala wypowiedzieć umowę zlecenia każdej ze stron w każdym czasie, nawet bez ważnych powodów. Zgodnie z art. 746 § 1 zdanie drugie k.c., dający zlecenie, w razie dokonania wypowiedzenia, obowiązany jest zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki poczynione przez niego w celu należytego wykonania zlecenia; w przypadku odpłatnego zlecenia powinien mu także uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu – ponadto naprawić szkodę.

Jeśli na gruncie umowy wypowiedzenie umowy zagrożone jest karą umowną to należy wskazać, że w orzecznictwie dominuje pogląd, że gdy wypowiedzenie umowy nastąpi z ważnych powodów przyjmujący zlecenie (usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą wskutek niewykonania zobowiązania poniósł dający zlecenie (usługobiorca), a zatem nie jest również zobowiązany do zapłaty kary umownej (tak również Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 06.05.2016 r. o sygn. IC 1302/15).

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że strony takich umów mogą skutecznie je wypowiadać, a w przypadku gdyby ich sytuacja związana z obecnym stanem epidemicznym w Polsce uzasadniała wypowiedzenie z ważnych powodów- także uniknąć kar umownych.

Tak jak w wielu przypadkach nie można było przewidzieć jak stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV wpłynie na sytuację stron zawierających umowę, tak samo nie można przewidzieć dalszych skutków jego istnienia. Warto zatem nie czekać na dalszy rozwój sytuacji a poszukiwać rozwiązań na każdym etapie realizacji umów tak by minimalizować straty po każdej ze stron, bowiem przemysł targowy jest kluczowy dla rozwoju poszczególnych branż i regionów, a więc dla odbudowy gospodarki. Targi przyspieszają rozwój przemysłu i innych dziedzin, pozwalają na budowanie kontaktów biznesowych, a także ułatwiają dostęp do wiedzy i nowości z rynku.