Menu Zamknij

Od 19 września 2020 zmiany w prawie budowlanym

W dniu 19 września 2020r. wejdą w życie zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020r., których celem ma być uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. projektów budowlanych, pozwoleń na budowę oraz legalizacji samowoli budowlanej, a także ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie.

Uproszczona legalizacji samowoli budowlanej

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza możliwość przeprowadzenia uproszczonego postępowania legalizacyjnego dla samowoli budowlanych, dla których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Takiego postępowania nie będzie jednak można wszcząć, jeżeli przed 19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej wydany zostanie nakaz rozbiórki. Warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji będzie przedłożenie kompletu dokumentów legalizacyjnych, w tym ekspertyzy technicznej, która potwierdzi możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu.


Ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Ważna zmiana dotyczy ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory, w wyjątkowych przypadkach związanych z wystąpieniem przesłanki rażącego naruszenia prawa, możliwe było stwierdzenie nieważności tych decyzji, nawet jeżeli od ich wydania upłynęło już wiele lat. Omawiana nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza w tym zakresie ograniczenie, zgodnie z którym nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Podobnie w przypadku pozwolenia na użytkowanie, ustawodawca przewidział, iż nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.


Podział projektu budowlanego na części

Nowe przepisy dokonują podziału projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. Według ustawodawcy, taki podział spowoduje uproszczenie procedur i przyspieszenie postępowania. Najpierw organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Z kolei projekt techniczny przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.


Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Warto zwrócić uwagę na ważną zmianę dotyczącą uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych. Zgoda na odstępstwo uwarunkowana jest uzyskaniem pozytywnych opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno zdrowotnych oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. W odniesieniu do odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zgoda będzie od teraz udzielana postanowieniem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczas czynił to organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zgoda na odstępstwo nie będzie jednak mogła być wydana podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Odstąpienie od stosowania wzoru decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę

Do tej pory, decyzja o pozwoleniu na budowę, wydawana była w formie wzoru określonego w rozporządzeniu. Sam akt prawny oraz wzór decyzji często były jednak zmieniane, co w praktyce było problematyczne. Zgodnie z nowelizacją, od września wszystkie pozwolenia na budowę będą wydawane zgodnie z wymogami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, a zatem organy nie będą już stosować wzoru określonego w rozporządzeniu.

Przypadki, w których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę

W nowelizacji Prawa budowlanego, zebrano wszystkie przypadki, w których pozwolenie na budowę nie jest wymagane, porządkując je w katalogach, co w praktyce znacznie ułatwi określenie, czy pozwolenie lub zgłoszenie jest wymagane czy nie. Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwolnione mają być między innymi instalacje bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń, jak również instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, urządzenia melioracji wodnej, budowy stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Inne istotne zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji dotyczą m.in. kwestii nielegalnego użytkowania i określenia procedury postępowania i kontroli oraz wysokości kar jakie nałożone mogą zostać za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego, zdefiniowania istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Ustawa wprowadza również zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.