Menu Zamknij

Obowiązek dematerializacji wszystkich akcji, zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr oraz złożenia dokumentów akcji

W związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych która to została wprowadzona ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nowe przepisy dotyczące spółek akcyjnych. Nowelizacja, która wchodziła w życie wskazywała poszczególne terminy na realizację nowych obowiązków, jakie nałożono na Spółki Akcyjne, jednakże z powodu panującej epidemii SARS-COVID-19- terminyte, na podstawie tzw. Ustawy Tarczy Antykryzysowej zostały zmienione i przesunięte, tak aby każda ze spółek miała możliwość dochowania wcześniej założonych terminów.

Istotne terminy dla Spółek akcyjnych to dzień 30 września 2020 r. oraz 1 marca 2021 r. Poniżej wskazujemy obowiązki jakie Spółki Akcyjne zobowiązane są zrealizować w nowych zmienionych terminach.

1) obowiązek dematerializacji wszystkich akcji, które będą musiały być obowiązkowo zarejestrowane w rejestrze akcji, przedmiotowe zagadnienie wiąże się z pewnymi obowiązkami, które zostaną omówione poniżej;

2) obowiązku zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr;

3) obowiązek wezwania do złożenia dokumentów akcji;

1. Termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr (30.09.2020 r.)

Termin na zawarcie umowy z podmiotem, który będzie prowadził rejestr pierwotnie upływał w dniu 30 czerwca 2020r., jednakże z uwagi na zmianę nowych przepisów przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0. termin na wybór podmiotu i zawarcie z nim umowy został wydłużony i będzie upływać z dniem 30 września 2020 r. tym samym należy wskazać, iż data 30 września 2020 r. stanowi także istotną datę pod względem wysłania pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji.

2. Termin na wysłanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (30.09.2020 r.)

Kolejnym obowiązkiem, dla którego została zmieniona datato dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji oraz zamieszczenie tych informacji o wezwaniu na stronie internetowej w miejscu wydzielonym do komunikacji z akcjonariuszami.Nowy termin pierwszego wezwania to 30 września 2020 r.Podkreślić jednakże należy, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Kodeksu Spółek handlowych oraz innych ustaw: „Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.
Zatem do dnia 30 września 2020 r., wydłużony został termin do wykonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji, a tym samym ostatnie piąte wezwanie będzie musiało zostać wysłane najpóźniej w dniu 31 stycznia 2020 r.

(powyższe wynika z art. 42 ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0., która w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) wprowadziła powyższe zmiany).

3. Termin dematerializacji akcji (1 marca 2021 r.)

Zmianie uległ także termin zgodnie, z którym miała wygasnąć moc dokumentowa akcji, który to został zmieniony z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 marca 2021 r. (powyższe wynika z art. 42 pkt. 3 ustawy Tarczy Antykryzysowej 3.0.:

„1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 9, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych.”;