Menu Zamknij

Nowe zasady delegowania pracowników od 24 lipca 2020 roku

Nowelizacja przepisów dotyczących delegowania pracowników, wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2020r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 4 września 2020r. Nowe przepisy zostały uchwalone w celu implementacji do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957/UE z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Nowelizacja zakłada przede wszystkim eliminację problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie. Ustawa ma zapewnić uczciwe warunki wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równe warunki konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.
Istotna zmiana dotyczy przede wszystkim poszerzenia minimalnego standardu gwarantowanego pracownikom delegowanym. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku pracownika lokalnego. Oznacza to zagwarantowanie pracownikom delegowanym prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy, w miejsce dotychczasowego wymogu zapewnienia jedynie płacy minimalnej.

Pokryte zostaną również koszty związane z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Minimalne warunki zatrudnienia, muszą być obecnie zapewnione przez okres 12 miesięcy delegowania. Po upływie tego okresu, a w uzasadnionych przypadkach również po upływie 18 miesięcy, pracownikom delegowanym będą przysługiwały nie tylko minimalne warunki zatrudnienia przewidziane w dyrektywie, ale również wszelkie warunki zatrudnienia mające zastosowanie w państwie przyjmującym, co oznacza, że ich status będzie zrównany ze statusem pracownika w państwie przyjmującym.

Obliczanie okresów delegowania, polega na sumowaniu okresu delegowania wszystkich pracowników delegowanych na terytorium RP kolejno przez danego pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu. Przy ocenie czy dochodzi do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu, brane będą pod uwagę w szczególności tożsamość świadczonej usługi, wykonywana praca oraz adres albo adresy miejsca jej wykonywania.
Na mocy nowelizacji nowe kompetencje zyskała Państwowa Inspekcja Pracy. Dotyczą one przede wszystkim możliwości współpracy z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązku informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania oraz działalności kontrolnej dotyczącej delegowania pracowników.
Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników odnoszą się również do agencji pracy tymczasowej, które również mają obowiązek zapewnienia pracownikom tymczasowym delegowanym na terytorium Polski warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż przysługujące pracownikom tymczasowym zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w czasie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Prócz zmian przepisów dotyczących zagadnienia delegowania pracowników, omawiana nowelizacja wprowadza również zmiany w innych aktach prawnych, m.in. dotyczących COVID-19. Istotniejszą zmianą jest wydłużenie okresu obowiązywania przepisu mówiącego o możliwości pracy zdalnej tj. art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej została wprowadzona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.