Menu Zamknij

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU od 1 października

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU od 1 października             

Z dniem 1 października 2020 roku do polskiego porządku prawnego zostały wprowadzone nowe regulacje wynikające z dwóch aktów prawnych – ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z deklaracji VAT-7 i VAT-7K dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127)

Cele wprowadzonych zmian

Podstawowym celem wprowadzonych zmian była likwidacja dualizmu obowiązków – składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i odrębnie składany JPK_VAT, zminimalizowanie i zmniejszenie czasu poświęcanego na sporządzanie deklaracji – odrębnie dla części ewidencyjnej i osobno części deklaracyjnej,

Skutki zmian

Nowy JPK, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 października 2020 r.Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT, do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Kody w nowym JPK

GTU to skrót od nazwy „grupy towarów i usług”. Składa się z 13 z kodów wybranych przez MF, które odnoszą się do konkretnych towarów i usług. Kody dotyczą głównie sprzedaży „wrażliwej”, czyli najbardziej przyczyniającej się do powstawania luki w VAT. Zobligowani do stosowania kodów GTU są sprzedawcy, natomiast nabywców ten obowiązek nie dotyczy. Oznacza to, że:

  • GTU nie dotyczy podatników prowadzących wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT, tzw. nievatowców;
  • GTU stosowane jest wyłącznie w celu oznaczenia w pliku faktur sprzedaży; obowiązek stosowania GTU wystąpi od 1 października 2020 roku;
  • GTU dotyczy wyłącznie zamkniętego katalogu towarów i usług.

Kody procedur transakcji – ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT, jak np. metoda kasowa (oznaczenie „MK”), import towarów (oznaczenie „IMP”), splitpayment (oznaczenie „MPP”), transakcje z podmiotami powiązanymi (oznaczenie „TP”).

Kody typów dokumentów – przepisy wprowadzają oznaczenia dla niektórych typów dokumentów, np. raportu fiskalnego (jako „RO”), dokumentu wewnętrznego opodatkowania (jako „WEW”), faktury do paragonu (jako „FP”), sprzedaży wysyłkowej (jako „SW”).

Oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług, struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów. Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych oraz dotyczą również faktur zaliczkowych. Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia.