Menu Zamknij

Najważniejsze zmiany prawa w październiku 2019

Obniżenie stawki podatku dochodowego (od 1 października 2019 r.)

Kluczową zmianą jest obniżenie stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej tj. z 18% do 17%, która obejmie wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej. Dodatkowo podniesiono także poziom kosztów pracowniczych (kosztów uzyskania przychodu).

Konsekwencją obniżenia stawki podatku są zmiany dotyczące kwoty zmniejszającej podatek (zmieniają się elementy wzoru, według którego jest ustalana wysokość kwoty zmniejszającej podatek dla określonej wysokości dochodów), a także zmiana przepisu określającego sposób poboru zaliczek na podatek przez zakład pracy.

500 plus dla osób niepełnosprawnych (od 1 października 2019 r.)

1 października 2019 w życie weszły przepisy dotyczące tak zwanego 500 plus dla osób niepełnosprawnych. O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) tylko elektronicznie (od 1 października 2019 r.)

1 października 2019 roku zmieniły się zasady składania wniosków dotyczących udzielania wiążących informacji taryfowych WIT. Zapytania stosują przede wszystkim przedsiębiorcy sprowadzający towary z zagranicy i mający trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC). W tym celu występują o zapytanie do urzędu. Teraz można je składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Wnioski w formie papierowej nie będą już przyjmowane.

Zmiany w kodeksie postępowania karnego (od 4 października)

W tym miesiącu wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest przede wszystkim przyspieszenie postępowania oraz eliminacja zbędnych formalizmów. Do kluczowych zmian należy zaliczyć:

  1. Zmiana przyczyn odwoławczych w postępowaniu.
  2. Zmiana długości przerwy w rozprawie – do 42 dni.
  3. Wprowadzenie w pierwszym piśmie adresów e-mail i numerów telefonów stron.
  4. Możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego pod usprawiedliwioną nieobecnością oskarżonego lub obrońcy (dotąd niemożliwe).
  5. Oddalenie wniosków dowodowych złożonych po terminie wskazanym przez organ procesowy.

Łącznie zmianie uległo 170 przepisów.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (od 13 października 2019 r.)

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), już 13 października uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [ang. UBO].

W praktyce oznacza to, że każda spółka wpisana do KRS, zobowiązana będzie zgłosić do rejestru swojego beneficjenta rzeczywistego, czyli osobę fizyczną, która sprawuje bezpośredni lub pośredni nadzór nad spółką.  W przypadku spółek z o.o. będą to osoby posiadające bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 25 % udziałów lub głosów w spółce.  Jeżeli ustaleń nie można dokonać we wskazany sposób, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych w spółkach.  Niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

RODO a AML (od 13 października 2019 r.)

Z dniem 13 października 2019 roku w życie wchodzi przepis art. 157 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Są to tzw. polskie przepisy wykonawcze do przepisów RODO, obowiązujące od 4 maja 2019 roku. Przepis ten stanowi, że do danych przetwarzanych w ramach oceny ryzyka AML ograniczeniu ulega prawo potwierdzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie ujawnienia odbiorców tych danych. W obrazowym skrócie, jeżeli osobie, której dane są przetwarzane w procesie związanym z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, nie zostaną ujawnione.


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.