Menu Zamknij

Najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 30 marca 2021r. Część zmian przewidzianych ustawą weszło w życie już od 1 maja 2021r. Podstawowym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu poboru podatku akcyzowego i tym samym utrudnienie funkcjonowania podmiotów działających w tzw. szarej strefie.

Najważniejsze zmiany dotyczą kwestii wprowadzenia obowiązku składania deklaracji elektronicznych oraz prowadzenia ewidencji jedynie w formie elektronicznej, zmian w warunkach wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych, Wiążących Informacji Akcyzowych czy obowiązku dotyczącego składania deklaracji akcyzowych dla wyrobów korzystających ze zwolnienia z akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Istotna zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej oraz konieczności składania deklaracji również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do tej pory, przepisy przewidywały możliwość prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Obowiązek dotyczący elektronicznego składania deklaracji wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2021r., zaś od 1 stycznia 2022r. elektronizacja obejmie również ewidencję.

Nowelizacja przewiduje również zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji podmiotów zużywających produkowaną energię elektryczną oraz osób fizycznych produkujących energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Nowelizacja zakłada również zmiany dotyczące Wiążących Informacji Akcyzowych, które od dnia 1 maja 2021r. mają być ważne tylko przez 5 lat od dnia ich wydania. Przedłużenie okresu ważności Wiążącej Informacji Akcyzowej o kolejny okres, nie dłuższy niż 5 lat, następować będzie na wniosek podmiotu, którego Wiążąca Informacja Akcyzowa dotyczy, złożony nie później niż na trzy miesiące przed upływem okresu jej ważności. Co istotne, utrata ważności Wiążącej Informacji Akcyzowej, w tym przez jej uchylenie, oznaczać będzie brak możliwości jej stosowania. Ponadto, od dnia 1 maja 2021r. Wiążąca Informacja Akcyzowa wiąże także podmiot, który o nią wystąpił, co oznacza, że jest on zobowiązany do jej stosowania.

Zmiany dotyczą również przesłanek odmowy wydawania zezwoleń akcyzowych. Zgodnie z nowelizacją, właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego, lub podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Te same okoliczności mogą spowodować cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Wystąpienie powyższych przesłanek spowoduje też odmowę wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący bądź cofnięcie takiego zezwolenia.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia nowego obowiązku składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego specjalnych deklaracji podatkowych, przez podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy bądź wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką podatku. Obowiązek ten powstanie od dnia 1 lipca 2021r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym nie ominęła również zasad opodatkowania samochodów. Przede wszystkim, przy rejestracji samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wymagany będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

W myśl nowych przepisów, przedmiotem opodatkowania akcyzą stanie się również dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Opisywana nowelizacja, wprowadza również szereg innych zmian mających na celu uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych, alkoholu etylowego skażonego oraz paliw żeglugowych. Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2021r., jednak część nowych regulacji zacznie obowiązywać w późniejszym okresie.