Menu Zamknij

Możliwa pomoc przedsiębiorcom , od jednoosobowej działalności gospodarczej po duże przedsiębiorstwo, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

 

Stan na 03 kwietnia2020 r.

 

Wobec dużej ilości zapytań kierowanych przez Państwa do Kancelarii w ślad za wątpliwościami po dokonanej przez Państwa lekturze tzw. tarczy antykryzysowej, Kancelaria mając na celu rozjaśnienie i uporządkowanie przewidzianej przedsiębiorcom form pomocy  przygotowała dla Państwa niniejsze opracowanie, wskazując też inne  powszechnie funkcjonujące możliwe  formy pomocy.

 

Słowem wstępu należy rozwiać wątpliwości, iż  przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonując działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej. Pomoc przysługuje wszelkim przedsiębiorcom, zatem również dla spółek prawa handlowego- oczywiście z zastrzeżeniem spełnienia i przez nie określonych przesłanek co do uzyskania pomocy.

 

Ustawa posługuje się zwrotami takimi jak „mikroprzedsiębiorca”, „mały przedsiębiorca”, „średni przedsiębiorca” i „duży przedsiębiorca”. Aczkolwiek na jej potrzeby definicje tych pojęć nie są  kompatybilne z uregulowaniami Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wprowadza wyłącznie rozróżnienie wg ilości zatrudnionych osób. Odpowiednio- mikroprzedsiębiorca- do 9 osób, mały przedsiębiorca- do 50 osób, średni przedsiębiorca- do 250 osób, duży przedsiębiorca- powyżej 250.

 

Poinformować również należy Państwa, że firmy, które nie spłacają swoich należności od co najmniej trzech miesięcy nie będą mogły skorzystać z pomocy wynikającej z tarczy antykryzysowej. Jednym z warunków udzielenia pomocy przewidzianej w tzw. tarczy, której będą udzielać urzędy pracy, jest podpisanie, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, wniosku, w którym przedsiębiorca zapewnia, że nie występują u niego przesłanki do zgłoszenia upadłości. Dla wielu firm ograniczenie to może okazać się kluczowe. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego zakłada się, że przedsiębiorca staje się niewypłacalny, jeśli przez trzy miesiące nie reguluje swoich należności

 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA


 

 1. Zwolnienie ze składek ZUS

 

Obejmuje okres za 3 miesiące, tj. marzec, kwiecień, maj 2020 r.  Od 1 marca do 31 maja nie będzie potrzeby opłacana składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zarówno za siebie jak i za pracowników.  Warunkiem jest wykonywanie działalności przed 1 lutego 2020 r. i niezaleganie ze składkami, bądź posiadanie porozumienia z ZUS co do jego spłaty. Możliwe jest złożenie wniosku online. Wobec wielu niejasności i rozbieżności najrozsądniejsze zdaje się złożenie wniosku za wszystkie trzy miesiące jednocześnie. Dla usprawnienia postępowania dobrym rozwiązaniem może być skierowanie wniosku elektronicznie przez księgowego. Podkreślenie wymaga, iż zwolnienie dotyczy tylko składek nieopłaconych, zatem opłacone składki za miesiące marzec-maj 2020 r. nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Dofinansowania z WUP do pensji pracowników

 

                Opcja ta umożliwia ubieganie się w WUP o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia  pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W tym rozwiązaniu:

– w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

– w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

Aby skorzystać z dofinansowania przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Jedyny wskaźnikiem jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym na potrzeby dofinansowania powinna wynosić:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów

– z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub

– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

Nadto przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje) i wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

 1. Dofinansowania z PUP części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

               

                Warunkiem ubiega się o dofinansowanie jest prowadzenia działalności co najmniej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje  się spadek obrotów.

Przez spadek obrotów gospodarczych na potrzeby wniosku rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

                – Dofinansowanie w co najmniej 30%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 50%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 80%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.) Będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 1. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

 

W przypadku problemów z wypłatą wynagrodzeń pracownikom będzie można skorzystać z  pożyczki ARP na sfinansowanie pensji. Pożyczka będzie wypłacona w kwocie netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto  pracowników. Pożyczka przyznawana  będzie w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego: PKO/Pekao/BGK).

 

 1. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. Kwota pożyczki to od  0,8 mln zł do 5 mln zł, a okres finansowania – do 6 lat. Jeśli  firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, można skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP.

 

 1. Odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie ich na raty

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek od stycznia 2020 r., ale nie wcześniejszych. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Wymogiem jest bycie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy jest prowadzona działalność.

 

 1. Odroczenie płatności , rozłożenie na raty, umorzenie należności podatkowych

 

Jeśli przedsiębiorca nie może zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek może wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas, ma charakter uznaniowy, tzn. złożenie wniosku nie przesądza o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie może  prowadzić swojej działalności może skorzystać z braku obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19

Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

 

Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor z mocy ustawy są  zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych.

 

 1. Ulga IP Box

 

Nowa regulacja daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.  W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

 

11.Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

 

Dotyczy każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).

– Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych skorzysta z odliczenia w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie przysługiwać w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

 

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli stratę z bieżącego roku odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszy się  podstawę opodatkowania i nastąpi. zwrot nadpłaconego podatku. Jednorazowo będzie można  obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 

 1. Późniejsze zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

 

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe do 31 sierpnia 2020 r. może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

 1. Ułatwienia w zakresie PZP

 

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego będą chronione przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Dzięki nowym przepisom, jednak w porozumieniu z zamawiającym, będzie można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników.

 

 1. Elektroniczny czynny żal

 

W przypadku naruszenia przepisów podatkowe, można obecnie wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez konieczności  odwiedzania urzędu. Sprawca powinien zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności tego czynu oraz wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

 

 1. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

 

Jeśli płatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to  nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętać należy jednak, że zeznanie należy złożyć do dnia 31 maja 2020 r., inaczej mechanizmy te nie mają zastosowania.

 

 1. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

 

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Informację o cenach transferowych

 

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

 

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

 

                Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA tzw. SAMOZATRUDNIENI


 

 1. Zwolnienie ze składek ZUS samozatrudniony

 

Obejmuje okres za 3 miesiące, tj. marzec, kwiecień, maj 2020 r. Warunkiem jest wykonywanie działalności przed 1 lutego 2020 r. i niezaleganie ze składkami, bądź posiadanie porozumienia z ZUS co do jego spłaty.  W przypadku samozatrudnionych wprowadzono warunek uzyskiwanego przychodu, który warunkuje możliwość zwolnienia. Nie może on przekraczać w miesiącu objętym wnioskiem 300% prognozowanego przeciętnego wygrodzenia brutto w 2020 r. Możliwe jest złożenie wniosku online. Wobec wielu niejasności i rozbieżności najrozsądniejsze zdaje się złożenie wniosku za wszystkie trzy miesiące jednocześnie. Dla usprawnienia postępowania dobrym rozwiązaniem może być skierowanie wniosku elektronicznie przez księgowego. Podkreślenie wymaga, iż zwolnienie dotyczy tylko składek nieopłaconych, zatem opłacone składki za miesiące marzec-maj 2020 r. nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Świadczenie postojowe z ZUS

 

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2.080 zł lub 1.300 zł, które ma na celu zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wobec przestoju w następstwie COVID-19.

Mogą ubiegać się o nie osoby, które: prowadzą działalność gospodarczą, świadczą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub świadczenia usług, nie podlegają żadnemu ubezpieczeniu społecznemu.

Wymogiem jest nastąpienie przestoju w prowadzeniu działalności, przychód wnioskodawcy nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Przysługuje jednak wg kolejność wpływu wniosków i do wyczerpania środków.

 

Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje, jeśli:

–  prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. (nie była przy tym zawieszona) i przychód w miesiącu  poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe:

 1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
 2. nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale

– prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r., ale została zawieszona po 31 stycznia 2020 r. i przychód  w miesiącu  poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale;

– brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

– przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje, jeśli:

– prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r., przedsiębiorca rozlicza się poprzez kartę podatkową i jest zwolniony z opłacania podatku VAT;

– brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

– przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 1. Dofinansowania na prowadzenie swojej działalności z PUP

 

Polega na dofinansowaniu przez PUP części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest wykazanie spadku obrotów i możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r.

 

 1. Zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego

 

Jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna i wobec tego  przedsiębiorca otrzymuje:

– świadczenie postojowe,

– zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy (dotyczy zleceniobiorców)

może być zwolniony od  podatku dochodowego od tych świadczeń.

 

 1. Odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie ich na raty

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek od stycznia 2020 r., ale nie wcześniejszych. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Wymogiem jest bycie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy jest prowadzona działalność.

 

 1. Odroczenie płatności , rozłożenie na raty, umorzenie należności podatkowych

 

Jeśli przedsiębiorca nie może zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek może wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas, ma charakter uznaniowy, tzn. złożenie wniosku nie przesądza o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

 

7.Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie może  prowadzić swojej działalności może skorzystać z braku obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19

Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.
W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

 

Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor z mocy ustawy są  zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych.

 

 1. Ulga IP Box

 

Nowa regulacja daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.  W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

 

10.Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

 

Dotyczy każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).

– Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych skorzysta z odliczenia w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie przysługiwać w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

 

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli stratę z bieżącego roku odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszy się  podstawę opodatkowania i nastąpi. zwrot nadpłaconego podatku. Jednorazowo będzie można  obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 

 1. Późniejsze zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

 

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe do 31 sierpnia 2020 r. może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

 1. Ułatwienia w zakresie PZP

 

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego będą chronione przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Dzięki nowym przepisom, jednak w porozumieniu z zamawiającym, będzie można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników.

 

 1. Elektroniczny czynny żal

 

W przypadku naruszenia przepisów podatkowe, można obecnie wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez konieczności  odwiedzania urzędu. Sprawca powinien zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności tego czynu oraz wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

 

 1. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

 

Jeśli płatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to  nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętać należy jednak, że zeznanie należy złożyć do dnia 31 maja 2020 r., inaczej mechanizmy te nie mają zastosowania.

 

 1. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

 

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Informację o cenach transferowych

 

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

 

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

 

                Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 

 

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA


 

 1. Dofinansowania z WUP do pensji  pracowników

 

                Opcja ta umożliwia ubieganie się w WUP o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia  pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W tym rozwiązaniu:

– w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

– w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

Aby skorzystać z dofinansowania przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Jedyny wskaźnikiem jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym na potrzeby dofinansowania powinna wynosić:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów

– z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub

– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

Nadto przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje) i wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

 1. Dofinansowania z PUP części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

               

                Warunkiem ubiega się o dofinansowanie jest prowadzenia działalności co najmniej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje  się spadek obrotów.

Przez spadek obrotów gospodarczych na potrzeby wniosku rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

                – Dofinansowanie w co najmniej 30%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 50%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 80%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.) Będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 1. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

 

W przypadku problemów z wypłatą wynagrodzeń pracownikom będzie można skorzystać z  pożyczki ARP na sfinansowanie pensji. Pożyczka będzie wypłacona w kwocie netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto  pracowników. Pożyczka przyznawana  będzie w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego: PKO/Pekao/BGK).

 

 1. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. Kwota pożyczki to od  0,8 mln zł do 5 mln zł, a okres finansowania – do 6 lat. Jeśli  firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, można skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP.

 1. Odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie ich na raty

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek od stycznia 2020 r., ale nie wcześniejszych. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Wymogiem jest bycie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy jest prowadzona działalność.

 

 1. Odroczenie płatności , rozłożenie na raty, umorzenie należności podatkowych

 

Jeśli przedsiębiorca nie może zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek może wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas, ma charakter uznaniowy, tzn. złożenie wniosku nie przesądza o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

 

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie może  prowadzić swojej działalności może skorzystać z braku obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19

Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.
W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

 

Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor z mocy ustawy są  zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych.

 

 1. Ulga IP Box

 

Nowa regulacja daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.  W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

 

10.Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

 

Dotyczy każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).

Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych skorzysta z odliczenia w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie przysługiwać w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

 

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli stratę z bieżącego roku odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszy się  podstawę opodatkowania i nastąpi. zwrot nadpłaconego podatku. Jednorazowo będzie można  obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 

 1. Późniejsze zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

 

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe do 31 sierpnia 2020 r. może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

 1. Ułatwienia w zakresie PZP

 

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego będą chronione przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Dzięki nowym przepisom, jednak w porozumieniu z zamawiającym, będzie można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników.

 

 1. Elektroniczny czynny żal

 

W przypadku naruszenia przepisów podatkowe, można obecnie wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez konieczności  odwiedzania urzędu. Sprawca powinien zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności tego czynu oraz wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

 

 1. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

 

Jeśli płatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to  nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętać należy jednak, że zeznanie należy złożyć do dnia 31 maja 2020 r., inaczej mechanizmy te nie mają zastosowania.

 

 1. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

 

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Informację o cenach transferowych

 

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

 

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

 

                Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA


 

1. Dofinansowania z WUP do pensji  pracowników

 

                Opcja ta umożliwia ubieganie się w WUP o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia  pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W tym rozwiązaniu:

– w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

– w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

Aby skorzystać z dofinansowania przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Jedyny wskaźnikiem jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym na potrzeby dofinansowania powinna wynosić:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów

– z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub

– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

Nadto przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje) i wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

 1. Dofinansowania z PUP części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

               

                Warunkiem ubiega się o dofinansowanie jest prowadzenia działalności co najmniej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje  się spadek obrotów.

Przez spadek obrotów gospodarczych na potrzeby wniosku rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

                – Dofinansowanie w co najmniej 30%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 50%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 80%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.) Będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 


 1. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

 

W przypadku problemów z wypłatą wynagrodzeń pracownikom będzie można skorzystać z  pożyczki ARP na sfinansowanie pensji. Pożyczka będzie wypłacona w kwocie netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto  pracowników. Pożyczka przyznawana  będzie w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego: PKO/Pekao/BGK).

 1. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. Kwota pożyczki to od  0,8 mln zł do 5 mln zł, a okres finansowania – do 6 lat. Jeśli  firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, można skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP.

 1. Odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie ich na raty

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek od stycznia 2020 r., ale nie wcześniejszych. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Wymogiem jest bycie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy jest prowadzona działalność.

 

 1. Odroczenie płatności , rozłożenie na raty, umorzenie należności podatkowych

 

Jeśli przedsiębiorca nie może zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek może wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas, ma charakter uznaniowy, tzn. złożenie wniosku nie przesądza o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

 

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie może  prowadzić swojej działalności może skorzystać z braku obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19

Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.
W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

 

Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor z mocy ustawy są  zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych.

 

 1. Ulga IP Box

 

Nowa regulacja daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.  W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

 

10.Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

 

Dotyczy każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).

Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych skorzysta z odliczenia w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie przysługiwać w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

 

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli stratę z bieżącego roku odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszy się  podstawę opodatkowania i nastąpi. zwrot nadpłaconego podatku. Jednorazowo będzie można  obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 1. Późniejsze zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

 

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe do 31 sierpnia 2020 r. może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

 1. Ułatwienia w zakresie PZP

 

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego będą chronione przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Dzięki nowym przepisom, jednak w porozumieniu z zamawiającym, będzie można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników.

 

 1. Elektroniczny czynny żal

 

W przypadku naruszenia przepisów podatkowe, można obecnie wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez konieczności  odwiedzania urzędu. Sprawca powinien zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności tego czynu oraz wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

 

 1. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

 

Jeśli płatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to  nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętać należy jednak, że zeznanie należy złożyć do dnia 31 maja 2020 r., inaczej mechanizmy te nie mają zastosowania.

 

 1. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

 

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Informację o cenach transferowych

 

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

 

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 

 

 

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA


 

 1. Dofinansowania z PUP części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

                Warunkiem ubiega się o dofinansowanie jest prowadzenia działalności co najmniej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje  się spadek obrotów.

Przez spadek obrotów gospodarczych na potrzeby wniosku rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

                – Dofinansowanie w co najmniej 30%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 50%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

– Dofinansowanie w co najmniej 80%  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.) Będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 1. Odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie ich na raty

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek od stycznia 2020 r., ale nie wcześniejszych. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Wymogiem jest bycie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy jest prowadzona działalność.

 

 1. Odroczenie płatności , rozłożenie na raty, umorzenie należności podatkowych

 

Jeśli przedsiębiorca nie może zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek może wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas, ma charakter uznaniowy, tzn. złożenie wniosku nie przesądza o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie może  prowadzić swojej działalności może skorzystać z braku obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19

Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. Nowy plik JPK_VAT

 

Duży przedsiębiorca nowy plik JPK_VAT złoży dopiero od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

 

Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor z mocy ustawy są  zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych.

 

 1. Ulga IP Box

 

Nowa regulacja daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.  W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

 

 1. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

 

Dotyczy każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).

Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych skorzysta z odliczenia w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie przysługiwać w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

 

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli stratę z bieżącego roku odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszy się  podstawę opodatkowania i nastąpi. zwrot nadpłaconego podatku. Jednorazowo będzie można  obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 1. Późniejsze zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

 

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe do 31 sierpnia 2020 r. może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 1. Ułatwienia w zakresie PZP

 

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego będą chronione przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Dzięki nowym przepisom, jednak w porozumieniu z zamawiającym, będzie można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników.

 

 1. Elektroniczny czynny żal

 

W przypadku naruszenia przepisów podatkowe, można obecnie wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez konieczności  odwiedzania urzędu. Sprawca powinien zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności tego czynu oraz wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

 

 1. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

 

Jeśli płatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to  nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętać należy jednak, że zeznanie należy złożyć do dnia 31 maja 2020 r., inaczej mechanizmy te nie mają zastosowania.

 

 1. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

 

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Informację o cenach transferowych

 

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

 

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.

 

 1. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

 

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można też zawnioskować o późniejszą płatność.