Menu Zamknij

Krajowy Rejestr Zadłużonych – najważniejsze informacje

Chociaż polski ustawodawca uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych blisko dwa lata temu – 6 grudnia 2018r., faktycznie, według zapisów ustawy rejestr zacznie działać dopiero od 1 grudnia 2020r. Wprowadzenie takiego rozwiązania to kolejny istotny krok w kierunku pełnej informatyzacji procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ustawa przewiduje, że Krajowy Rejestr Zadłużonych, prowadzony będzie przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym, a gromadzone w nim będą dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne bądź upadłościowe.

W rejestrze znajdą się również informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli wobec spółki ogłoszono upadłość, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe bądź oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Ponadto, Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie zawierał informacje o podmiotach, wobec których umorzono postępowania egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, jak również o osobach wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Nowy rejestr będzie jawny, a zatem każdy będzie miał możliwość zapoznania się z zamieszczonymi w nim informacjami za pośrednictwem Internetu.

W ustawie szczegółowo wskazano, jakie konkretnie informacje dotyczące poszczególnych podmiotów, będą zamieszczone w Rejestrze. Znajdą się w nim przede wszystkim informacje i dokumenty związane przebiegiem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych np. dane o składzie masy upadłościowej, planie spłaty, wykonaniu układu. W zakresie wspólników spółek osobowych, będzie można odnaleźć informacje o ich danych oraz o statusie postępowania upadłościowego spółki. Krajowy Rejestr Zadłużonych ujawni również dane dotyczące przebiegu bezskutecznych postępowań egzekucyjnych i wysokości niewyegzekwowanych należności oraz informacje w zakresie egzekucji należności alimentacyjnych.

Oprócz funkcji informacyjnej, Krajowy Rejestr Zadłużonych posłuży również do obsługi postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, poprzez umożliwienie dokonywania czynności procesowych za jego pośrednictwem.

Co do zasady, informacje zamieszczane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie podlegają wykreśleniu. Z kolei dane, o których mowa w art. 5 i art. 6 ( a więc dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz wspólników spółek osobowych odpowiadających za zobowiązania spółki), automatycznie przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej. Poza wskazaną regułą, ustawa wprowadza liczne wyjątki, przewidujące inne okresy ujawniania informacji.

Mimo, że przepisy dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych planowo powinny wejść w życie z dniem 1 grudnia 2020r., możliwe, a nawet prawdopodobne jest przesunięcie w czasie tego momentu, mając na uwadze choćby sytuację związaną z COVID-19.