Menu Zamknij

Kluczowe zmiany przepisów prawa w I kwartale 2020 roku. Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Nowy rok to nie tylko noworoczne postanowienia i czas podsumowań, ale także nowe wyznania biznesowe i regulacyjne. Początek roku 2020 przyniósł mnóstwo zmian w przepisach prawa dotyczących przedsiębiorców. Wśród poniższych wymieniamy zmiany, które były już omawiane na naszym blogu, ale także takie, które zasługują na wymienienie z uwagi na fakt, iż w znacznym stopniu mają wpływ na sferę biznesową.

Od stycznia 2020

Obowiązek prowadzenie własnej strony internetowej przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną.

Szersze informacje znajdą Państwo w naszym dedykowanym temu tematowi artykule. W skrócie przypominamy, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych od 1 stycznia bieżącego roku spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą prowadzić własne strony internetowe i zamieszczać na nich wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek dla swoich akcjonariuszy – w miejscach wydzielonych na komunikację. Dodatkowo adres prowadzonej strony internetowej będzie podlegać zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Płatności za fakturę tylko na rachunki z Białej Listy

Wchodzą w życie sankcje za zapłatę faktury na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT. W takim przypadku – jeżeli kwota zapłaty przekracza 15 tys. zł – podatnik nie może zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów i podlega tzw. solidarnej odpowiedzialności za zaległości w VAT. Sankcji będzie można uniknąć informując fiskusa o przelewie na konto spoza „białej listy”.

 

„Prawo do popełnienia błędu” dla nowych przedsiębiorców

Po nowelizacji przepisów Prawa przedsiębiorców od 1 stycznia tego roku nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy z tzw.  „prawa do popełnienia błędu”. Jest ono nie tylko ograniczone w czasie ale dotyczy tylko osób prowadzących działalność podlegająca wpisowi do CEiDG – nie dotyczą one spółek handlowych. Z nowych przepisów skorzystają także przedsiębiorcy, którzy ponownie rozpoczynają biznes po upływie co najmniej 36 miesięcy od ostatniego zawiedzenia lub zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dodatkowym obostrzeniem jest to, iż przedsiębiorca musi kwalifikować się do grupy mikroprzedsiębiorców lub MŚP, a popełniany błąd popełnia pierwszy raz i nie ma on charakteru rażącego.

 

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Zaczęła obowiązywać ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym. Kluczowe jej rozwiązania to skrócenie terminów zapłaty:

 • 30 dni na zapłatę w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny;
 • 60 dni na zapłatę, gdy wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

Ustawa wprowadza też ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór mechanizmu funkcjonującego w VAT). Ustawa reguluje także uprawnienia prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw, które są sprawcami największych zatorów płatniczych.

 

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, tzw. „lex Uber”. Nowe prawo ma uporządkować rynek usług taksówkarskich i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób (szczególnie dotyczy to kierowców firmy Uber). Do zmian upraszczających życie kierowców należą brak konieczności zdawania egzaminu z topografii miejscowości, a taksometr będzie mógł być zastąpiony aplikacją (choć w chwili obecnej nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia). Obowiązkowa będzie natomiast licencja, którą będzie musiał uzyskać każdy kierowca przewożący inne osoby. Dodatkowe wymogi w zakresie oznaczenia auta czy jego rejestracji jako taksówki z pewnością spowoduje znaczące zmiany na rynku oraz ograniczenie ilości kierowców działających na rzecz pośredników takich jak Uber czy Bolt.

 

Zasady oznakowania produktów „bez GMO”

1 stycznia weszły w życie przepisy nowej Ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Regulując one zasady i warunki oznaczania produktów lub jego składników które nie są genetycznie zmodyfikowane. Nowe oznakowanie to owal z motywem kolby kukurydzy w kolorze białym na zielonym tle z odpowiednim napisem.

Ustawa określa obowiązki producentów w zakresie przeprowadzania cyklicznych badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach. Przepisy obowiązują także podmioty które przetwarzają, konfekcjonują lub przechowują produkty wolne od GMO i mają zamiar wprowadzić je na rynek. Obowiązek przeprowadzenia badań dotyczy produktów mających swoje genetycznie modyfikowane odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru, inne składniki sprowadzane z krajów o innych przepisanych w tym zakresie, lub w których takie przepisy nie obowiązują.

 

Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych

Z początkiem roku obniżone zostały wartości tzw. progów unijnych wyznaczających rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie o wartości poniżej tych kwot obarczone jest mniejszymi rygorami dla uczestników, a ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych. Kurs euro w zamówieniach publicznych,po którym przelicza się ich wartość wyniesie 4,2693 zł. Wartości progowe wynoszą odpowiednia :

 1. dla dostaw i usług:
 • 139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej;
 • 214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej;
 • 428 000 euro (obecnie to 5443 000 euro) dla zamówień sektorowych.
 1. dla robót budowlanych:
 • 5 350 000 euro (obecnie to 548 000 euro ) dla wszystkich zamawiających

Wprowadzono także pewne udogodnienia przy zamówieniach powyżej progów unijnych np. :

 • obowiązek żądania wniesienia wadium przez wykonawców; poniżej progów istnieje taka możliwość, ale zamawiający nie musi z niej skorzystać;
 • termin związania ofertą wynosi 60 dni – to dwa razy dłużej niż w postępowaniach poniżej progów unijnych;
 • dłuższy termin na składanie ofert – standardowo w przetargu nieograniczonym to minimum 35 dni od przekazania ogłoszenia do publikacji UPUE, a poniżej progów unijnych to 7 lub 14 dni,
 • obowiązek złożenia JEDZ – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
 • zawsze można złożyć odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Uproszczenia dotyczące sukcesji przedsiębiorstw

Od stycznia bieżącego roku uproszczono możliwość przejęcie koncesji, zezwoleń, licencji czy pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG, np. gdy przedsiębiorca sprzedaje przedsiębiorstwo albo przekazuje je nieodpłatnie swojemu następcy. Aktualnie wystarczające będzie złożenie przez nabywcę wniosku w terminie trzech miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez niego wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

Nowelizacja umożliwia także wyznaczenie i ustanowienie po śmierci przedsiębiorcy będącego w związku małżeńskim tymczasowego przedstawiciela, który będzie zarządzał spadkiem po zmarłym małżonku w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie, a także będzie wspierał bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość przekazania zapisem windykacyjnym ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika).

Rejestr BDO

Wszystkie firmy podlegające obowiązkowemu rejestrowi w Bazie BDO prowadzą od 1 stycznia elektroniczną ewidencję odpadów oraz wystawiają za pośrednictwem systemu karty przekazania odpadów. Nadany numer BDO muszą umieszczać na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO, na przykład: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Numer BDO może być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP lub umieszczony na pieczęci firmowej.

Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony, wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

 

Odpady niebezpieczne, których nie trzeba ewidencjonować

Pod koniec ubiegłego roku niebawem wchodzące wżycie nowe przepisy nakazujące wpisanie się do rejestru każdemu przedsiębiorcy wytwarzającemu odpady wywołało wśród przedsiębiorców duży zamęt. Ostatecznie limity zostały zmniejszone, a z obowiązku w rejestracji w BDO uniknęło wiele firm.

Przede wszystkim z ewidencji zwolniono:

 • do 20 kilogramów innych olei silnikowych, przekładniowych i smarowych,
 • do 200 kilogramów opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • do 50 kilogramów opakowań z metali zawierających niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • do 50 kilogramów zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
 • do 5 kilogramów baterii zawierających rtęć

Wprowadzone zwolnienia obejmą przede wszystkim najmniejszych przedsiębiorców jak zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne. W przypadku przedsiębiorców handlujących samochodami brak obowiązku rejestracji w BDO dotyczy tylko tych, którzy nie sprowadzają samochodów z zagranicy.

 

Zmiany w OZE

Wchodzi w życie przepis ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym koncesje na wytwarzanie energii w OZE otrzymują nowe instalacje, które w momencie wytworzenia po raz pierwszy energii nie były starsze niż 72 miesiące.

Dodatkowo rozszerza się definicja biogazu rolniczego o pochodzenie z oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

 

Mikrorachunek podatkowy (od 1 stycznia)

Wprowadzone zostają indywidualne rachunki podatników – tzw. mikrorachunki. To rachunki przypisane każdemu podatnikowi, na które będą płacone podatki PIT i CIT oraz VAT.

 

Faktury tylko do paragonów mających NIP nabywcy

Zmieniają się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

 

Podwyżka akcyzy

Od stycznia droższe będą papierosy i alkohol. Podwyżka wynika z nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Zmiana obejmuje indeksację stawek podatku akcyzowego o 10 proc. na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie.

Nowe stawki akcyzy na samochody hybrydowe i elektryczne. I tak w przypadku aut hybrydowych o pojemności silnika do 2 litrów podatek wyniesie 1,55 proc., powyżej – do 3,5 litra – 9,3 proc. Większe auta będą opodatkowane dotychczasową stawką w wysokości 18,6 proc.

Dodatkowy przychód w przypadku braku płatności za fakturę

Obowiązywać zacznie nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która przewiduje zmiany w ustawach o CIT i PIT. Wprowadzają one tzw. ulgę na złe długi. Nowe przepisy przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Na dłużnika zostanie nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

W styczniu 2020 r. wrócimy też do rozwiązań częściowo obowiązujących w latach 2013-2015. Brak płatności za fakturę będzie skutkował koniecznością powiększenia dochodu.

 

Kasy fiskalne

W życie też wchodzi obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line będą miały branże: paliwowa, warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne.

 

Zmiany w wynagrodzeniach oraz sposobie ich rozliczania

Od stycznia naliczamy 17% podatek dochodowy. W przypadku przekroczenia pierwszego progu  w miesiącu, w którymdochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali nalicza się 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

 

PPK w średnich firmach

Od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób będą musiały zacząć stosować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.), od początku przyszłego roku obowiązek stosowania jej przepisów dotyczących finansowania i dokonywania wpłat do PPK, będą miały podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób. Stan ten należy ustalić na dzień 30 czerwca 2019 r.

Po dużych firmach, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, to kolejna grupa pracodawców, która będzie musiała dołączyć do pracowniczych planów kapitałowych.

 

Zmiany w raportowaniu informacji podatkowych

W pierwszej kolejności zmiany dotyczą rozszerzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych poprzez analizę przez wspomagających wszelkiego rodzaju transakcji pod kątem identyfikacji transgranicznych schematów podatkowych.

Drugą zmianą jest delegowanie przez Ministerstwo Finansów do innych jednostek KAS kompetencji do nadawania numerów schematu podatkowego (NSP).

Doprecyzowano także, ze kontrola obowiązku posiadania odpowiednich procedur wewnętrznych będzie należeć do naczelników urzędów celno-skarbowych.

Zmiany zmierzają do uszczelniania systemu podatkowego w sposób przerzucający większą odpowiedzialność na podatników w zakresie implementacji przepisów.

 

Wyższy limit dla małych podatników VAT w 2020 r.

W 2020 r. status małego podatnika VAT będą mieli podatnicy, którzy w 2019 r. nie przekroczą wartości sprzedaży (brutto) w wysokości 5 248 000 zł. W przypadku podatników osiągających wynagrodzenie prowizyjne limit ten wynosi 197 000 zł.

W 2020 r. będzie obowiązywał wyższy limit uprawniający do statusu małego podatnika VAT. Formalnie więc szersze grono podatników VAT będzie mogło korzystać z tego statusu.

Wyższy limit małego podatnika PIT i CIT oraz jednorazowej amortyzacji

W 2020 r. status małego podatnika PIT i CIT mają podatnicy, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczy 8 474 000 zł. Dzięki temu obejmie ona większą liczbę podatników, a z drugiej strony podatnicy CI z uwagi na swój status będą mogli korzystać z jednorazowej amortyzacji, która wzrosła 219 000 zł.

Od lutego 2020

Mały ZUS

Kluczową zmianą, która weszła w życie od lutego bieżącego roku jest tzw. Mały ZUS plus. To rozwiązanie dla najmniejszych przedsiębiorców, których przychód za 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. zł. Z obniżonej składki będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie obejmie przedsiębiorców, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców oraz tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej i jednocześnie są zwolnieni z podatku VAT. W przypadku wyliczania dochodu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób jaki dyktuje nam ustawodawca a związane ze składkami ZUS, które nie pomniejszają przychodu w tym zakresie.

Od marca 2020

Zacznie obowiązywać Prosta Spółka Akcyjna. Jest to nowy rodzaj spółki (PSA), która ma umożliwić polskim innowacyjnym przedsiębiorcom założenie firmy w celu pozyskania kapitału potrzebnego do rozwoju swojej działalności. Kluczowymi cechami tej spółki będą: szybka elektroniczna rejestracja, złotówka kapitału na start, elektronizacja procedur – np. możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji.