Menu Zamknij

Inwestycje niewymagające zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Nowelizacji Ustawy Prawo budowlane

Z dniem 19 września 2020 r. w polskim obrocie prawnym zaczęła częściowo obowiązywać największa od lat nowelizacja Ustawy Prawo budowlane, wprowadzona w drodze ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471).  Jej celem ma być przede wszystkim usprawnienie procesu inwestycyjnego, przyspieszenie i uproszczenie procedur budowlanych i deregulacja.

Służyć ma temu przeredagowanie brzmienia przepisów i zebranie w konkretnym artykule przypadków, kiedy można prowadzić inwestycje bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia oraz bez niego (w art. 29). Do tej pory regulacje te były bowiem porozrzucane w Ustawie, co utrudniało każdorazowo ustalenie wymogów dotyczących  konkretnej inwestycji. W celu ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego nowelizacja wprowadza w tym celu kategorie:

  • budowy wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez pozwolenia na budowę) – 29 ust. 1 ustawy,
  • roboty budowlane wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez pozwolenia na budowę) – 29 ust. 3 ustawy,
  • budowanie wymagające pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia – 29 ust. 2 ustawy,

oraz omawiane w niniejszym artykule

  • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia – 29 ust. 4 ustawy.

Do grupy tej zaliczają się w szczególności budowy naziemnych zbiorników do przechowywania paliw płynnych, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3.

Wskazanym zapisem wyeliminowane zostały także dotąd kontrowersyjne zapisy w nakładające obowiązek uzyskania pozwolenia budowlanego na biletomaty, wpłatomaty, parkometry, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m.

W zakresie robót budowlanych, których realizacja nie wymaga zarówno zgłoszenia jak i pozwolenia na budowę, bądź też wymaga wyłącznie zgłoszenia, nowe przepisy wprowadziły podział na grupy:

  • przebudowa,
  • remont,
  • instalowanie oraz
  • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Co istotne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami,  uzyskanie pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenie, nie będzie wymagane w stosunku do robót budowlanych polegających na instalowaniu instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem jednak  instalacji gazowych.

Do ciekawszych i potrzebnych zmian zaliczyć można także poza powyżej wymienionymi  brak potrzeby wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę m.in.:

– wiat o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki);

– altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

– miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie z wyjątkiem obiektów sytuowanych na obszarze Natura 2000;

– przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 mkw.;

– pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

– ogrodzeń do wysokości 2,20 m;

– docieplenie budynków o wysokości poniżej 12 m;

-utwardzanie powierzchni gruntu na działkach;

–  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.