Menu Zamknij

Estoński CIT nie dla wszystkich w dodatku oznacza inwigilację

Jak już wiemy, na estoński CIT mogą sobie pozwolić jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, nie posiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Zatem, spółki komandytowo – akcyjne, pomimo, iż są podatnikami CIT nie mogą być objęte ryczałtem, gdyż nie są spółkami kapitałowymi. Ponadto, wyeliminowane zostały spółki kapitałowe, które wśród swoich udziałowców / akcjonariuszy mają nie tylko osoby fizyczne, ale również spółki z o.o., SA, fundacje, stowarzyszenia, spółki osobowe (jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo – akcyjna).

Dodatkowymi restrykcjami zostali objęci udziałowcy lub akcjonariusze, którzy nie mogą być beneficjentami pewnych wymienionych wyżej instytucji ani posiadać pewnych praw majątkowych. Dodatkowo, osoby te zostały objęte inwigilacją, zapisaną w części dotyczącej obowiązków informacyjnych, a dokladniej w art. 28s. W spółce z o.o., rozliczającej się w sposób tradycyjny, płacącej 9% CIT, udziałowiec nie musi tłumaczyć się Zarządowi, Radzie Nadzorczej, generalnie: Spółce ze swojego majątku i wszelkich jego składników (nieruchomości, ruchomości, lokat, papierów wartościowych, praw majątkowych i do otrzymania świadczenia). Majątek, prawa i przywileje oraz należne świadczenia udziałowca są jego prywatną sprawą, z której nie musi tłumaczyć się podmiotom, w których posiada udziały. Natomiast w spółce z o.o., płacącej 15% ryczałtowy CIT, osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem musi złożyć podatnikowi (Spółce) oświadczenie – według wzoru – o podmiotach, w których posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków (zatem również udziałowcy będący wspólnikami spółek jawnych, komandytowych), tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych  związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Oświadczenie to należy składać corocznie – do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego Spółki (najczęściej do 31 stycznia; rok podatkowy tożsamy z rokiem kalendarzowym), a w sytuacji każdorazowej zmiany w trakcie roku podatkowego – w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian. Zatem udziałowcom dochodzą obowiązki o charakterze informacyjnym wobec Spółki, i to obowiązki, które będą musieli wypełniać kilkadziesiąt razy w roku – w zależności od częstotliwości tych zmian. Kopia tego oświadczenia – na żądanie – zostanie przekazana przez spółkę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (Spółki) lub naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby fizycznej – udziałowca / akcjonariusza. Obowiązek zapisany w art. 28s pokazuje nam właściwą kolejność działań.

Doradca podatkowy, chcąc przedstawić Klientowi (dokładniej: Prezesowi Zarządu Spółki) nową formę opodatkowania, najprawdopodobniej będzie musiał zacząć od poinformowania o konieczności zorganizowania spotkań (w tym przypadku najlepiej indywidualnych)  z udziałowcami, akcjonariuszami oraz uzyskania ich zgody na nowe obowiązki i ujawnienie majątków.

Tym bardziej, iż niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 28s uCIT, będzie pociągać za sobą odpowiedzialnosć karno-skarbową w postaci dodanego art. 56e kodeksu karnego skarbowego, na podstawie którego osobie fizycznej, będącej udziałowcem lub akcjonariuszem będzie groziła kara grzywny do 720 stawek dziennych lub kara grzywny za wykroczenie skarbowe w przypadku mniejszej wagi. Penalizowane będzie również złożenie oświadczenia po terminie – np. w ciągu 15 dni od zmiany struktury udziałów w spółce osobowej lub przystąpienia do nowej spółki osobowej oraz podawanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym;

  • również sam podatnik, a więc sama spółka z o.o. lub SA nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Powyższy wymóg oznacza, iż Spółka z o.o. nie tylko wśród swoich udziałowców nie może mieć spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek jawnych i komandytowych. Spółka z o.o. nie może być udziałowcem innych spółek z o.o., spółek akcyjnych, nie może być wspólnikiem spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych. Zatem Spółka z o.o., która korzysta z estońskiego CIT nie może być komplementariuszem. Komandytariuszem i akcjonariuszem również nie;

  • Spółki opodatkowane zryczałtowanym CIT nie mogą sporządzać sprawozdań zgodnie z MSR (emitenci papierów wartościowych, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej – art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości)

Spółki wybierając ryczałt, muszą złożyć zawiadomienie o tym wyborze – według ustalonego wzoru – do naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, który ma być opodatkowany tym podatkiem (najczęściej do 31 stycznia; gdy rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).