Menu Zamknij

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców

23 czerwca 2020r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Większość przepisów ustawy weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wśród tych regulacji, znalazły się również rozwiązania dotyczące dofinansowań do oprocentowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom.

W treści uzasadnienia projektu ustawy wskazano, że obecna sytuacja doprowadzi na pewno do pogorszenia płynności oraz wyników finansowych przedsiębiorstw. Zagrożona płynność finansowa spowoduje zaś zwiększenie zapotrzebowania na kredyty obrotowe. Wprowadzone rozwiązanie, w zakresie dopłat ma wychodzić naprzeciw wszystkim przedsiębiorcom, mającym problemy z płynnością finansową.

KTO SKORZYSTA Z DOPŁAT

Na dopłaty do kredytów mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jak również podmioty prowadzące  działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Z pomocy skorzysta przedsiębiorca, który:

– prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po dniu 1 lutego 2020r. zawiesił działalność w związku z COVID-19,

– nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy,

– utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłaty dotyczyć będą kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Co istotne, dopłaty znajdą zastosowanie do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytowych zawartych od dnia wejścia w życie ustawy oraz wyjątkowo – do kredytów zawartych przed wejściem w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Z pomocy nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019r. spełniali kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT Z DOPŁATĄ

Aby uzyskać kredyt z dopłatą, przedsiębiorca będzie musiał wystąpić z wnioskiem do banku, dołączając stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek warunkujących uzyskanie pomocy. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez bank, zostanie zawarta umowa kredytowa. Kredytów z dopłatami będą udzielały banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą umowę z BGK. Ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK.

WYSOKOŚĆ DOPŁAT

BGK będzie wypłacać dopłatę, która pokryje część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Przedsiębiorca będzie musiał spłacić tylko część odsetek należnych bankowi, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu. Wysokość udzielonego wsparcia jest uzależniona od wielkości firmy. Sektor MŚP otrzyma dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Duży przedsiębiorca może liczyć na pomoc w wysokości 1 punktu procentowego. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy, a decyzje kredytowe będą wydawane do końca 2020 roku.

POMOC PUBLICZNA

Istotne jest, że wysokość dopłaty do kredytu jest traktowana jako pomoc publiczna. W związku z tym, bank kredytujący będzie brał pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekraczać limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Istnieje możliwość łączenia wsparcia z Funduszu Dopłat do Oprocentowania z gwarancjami de minimis. Duży przedsiębiorca, może z kolei łączyć dopłaty z gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Co istotne, BGK ma obowiązek publikować, nie rzadziej niż raz na miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty, na podstawie danych dotyczących przewidywanego zapotrzebowania na dopłaty, przekazywanych przez banki, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Może więc zdarzyć się, że środki z funduszu zostaną rozdysponowane w ciągu krótkiego okresu czasu od momentu wejścia w życie przepisów ustawy.