Menu Zamknij

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego i możliwość ubiegania się o dofinansowanie w celu zakupu sprzętu medycznego

26 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. Przedmiotowy akt prawny daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w celu zakupu sprzętu medycznego, rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej czy poprawy dostępu do świadczeń medycznych. W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej; modernizacji podmiotów leczniczych; rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny. Zarządcą Funduszu Medycznego jest Minister właściwy do spraw zdrowia, do którego dyspozycji przeznaczone będą cztery miliardy złotych rocznie.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego będą mogły uzyskać projekty strategiczne, realizowane w ramach programów inwestycyjnych ustanowionych w celu realizacji zadań polegających m. in. na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej; modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych; zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych czy też finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia i świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Wybór propozycji projektu strategicznego następuje w drodze konkursu, który organizuje i przeprowadza minister właściwy do spraw zdrowia. Propozycję projektu strategicznego może złożyć wnioskodawca będący podmiotem leczniczym zakwalifikowanym do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na poziomach onkologicznym, pediatrycznym, pulmonologicznym i ogólnopolskim albo publiczną uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Uczelnia może złożyć wniosek wyłącznie w imieniu podmiotu leczniczego, o którym mowa wyżej, dla którego jest podmiotem tworzącym. Program inwestycyjny może być realizowany wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów, które wniosek składają łącznie.W przypadku wspólnej realizacji programu inwestycyjnego przez co najmniej dwa podmioty, zobowiązania zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekroczyć łącznej kwoty wydatków na realizację programu.

Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje oceny propozycji projektów strategicznych złożonych w ramach konkursu w ten sposób, że przygotowuje i zatwierdza listę rankingową, zawierającą propozycje projektów strategicznych ze wskazaniem propozycji, dla których możliwe będzie ustanowienie programu inwestycyjnego w celu objęcia dofinansowaniem projektu strategicznego. Lista rankingowa zawiera propozycje projektów strategicznych, uszeregowane pod względem liczby uzyskanych punktów, w kolejności od największej do najmniejszej.

Sposób postępowania po sporządzeniu listy rankingowej oraz sposób realizacji wypłat z Funduszu uzależniony jest od rodzaju subfunduszu, w ramach którego został przeprowadzony konkurs. Dla przykładu, w odniesieniu do subfunduszu infrastruktury strategicznej, Minister właściwy do spraw zdrowia wzywa wnioskodawców wymienionych w liście rankingowej do złożenia projektów programów inwestycyjnych dla projektów strategicznych we wskazanym w wezwaniu terminie, po czym przedstawia je Radzie Ministrów celem ustanowienia programów inwestycyjnych. Na podstawie uchwały Rady Ministrów minister właściwy do spraw zdrowia zawiera z podmiotem realizującym projekt strategiczny umowę na udzielenie dotacji celowej.