Menu Zamknij

Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program bezzwrotnych dotacji na kapitał obrotowy dla średniej wielkości firm, czyli zatrudniających do 250 pracowników i których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, albo roczna suma bilansowa jest nie większa niż 43 mln euro. Uzyskane środki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością swojej firmy.

Maksymalne dofinansowanie PARP w ramach dotacji na kapitał obrotowy wynosi 429.827 zł, w zależności od liczby etatów oraz  okresu udzielenia pomocy. Będzie można ją otrzymać na jeden, dwa lub trzy miesiące. Wkład własny przedsiębiorcy to i 0 proc.

Uzyskane środki będzie można  przeznaczyć na szeroko pojętą bieżącą i pilną działalność firmy. Wsparcie PARP ma wspomóc utrzymanie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19. Z dotacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek dochodów o co najmniej o 30 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., porównując ten spadek do poprzedniego miesiąca lub też analogicznego miesiąca ubiegłego roku

 Dotacja na bieżącą działalność gospodarczą nie podlega zwrotowi także w sytuacji, gdy pracodawca zwolni część pracowników. Warunkiem otrzymania środków jest złożenie oświadczenia o braku zaległości publicznoprawnych. Kolejną istotną kwestią jest, że o dotację można starać się w momencie, gdy przedsiębiorca złożył już wcześniej wniosek o skorzystanie z jednego z instrumentów wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, czyli. m.in. o zwolnienie ze składek ZUS, odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń czy umorzenie części/całości zaległości podatkowych. Przedsiębiorca musi jednak zobowiązać się, że na wezwanie PARP przedstawi kopie złożonych wniosków. W przeciwieństwie do subwencji PFR wysokość obrotów można określić zarówno na podstawie deklaracji VAT jak i na podstawie rachunku zysków i strat. Podkreślić jednak należy, że środków z dotacji nie można przeznaczyć na zakup środków trwałych (nawet jeśli są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa) – w takiej sytuacji będą to bowiem wydatki inwestycyjne.

Wnioski można składać od 15 czerwca 2020 r.  do 31 lipca 2020 r. na stronie internetowej PARP. Konkurs zostanie wcześniej zamknięty, jeśli pula środków się wyczerpie. Pula środków w naborze: w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł, dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

 Innym programem ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z marszałkami województw zakłada bezzwrotną pomoc także dla samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorców.

Kryterium przyznania bezzwrotnej dotacji będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów w stosunku do ubiegłego roku za jeden dowolny miesiąc od 1 lutego 2020 r.

O uruchomieniu programu w poszczególnych województwach będą decydować marszałkowie.  Program jak na razie został uruchomiony w województwie podlaskim i opolskim.  Podkreślić należy, że wnioski złożone przed podaną datą  rozpoczęcia naboru nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorca będzie musiał wskazać– oprócz 30-procentowego spadku obrotów – również to, że znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w związku z epidemią koronawirusa.

 


Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanej powyżej Ustawy. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią ustawy i  skonsultować działania z Kancelarią.  Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.